Zum Inhalt springen

Henriikka Leppo och Kaisa Männistö: Rättsstatsprincipen i EU – vad händer efter Finlands ordförandeskap?

EU2019FI
Utgivningsdatum 19.12.2019 11.43
Kolumn

I sitt ordförandeskapsprogram lovade Finland stärka de gemensamma värdena och rättsstatsprincipen som hörnstenar i unionen. Under det sex månader långa ordförandeskapet har vi gjort vårt bästa för att hålla det löftet.

Vi tog tjuren vid hornen i allmänna rådet och ordnade i september en offentlig debatt om att stärka rättsstatsprincipen. Sedan publicerade vi ordförandeskapets slutsatser i november. Totalt 26 medlemsländer, det vill säga en stor majoritet, stödde en reform av årsrapporten om det allmänna rättsstatsläget i unionen. Dessutom ordnade vi i rådet två utfrågningar av Ungern i samband med det förfarande som inleddes utifrån artikel 7 i fördraget om Europeiska unionen och de regler som rådet enades om i somras.

Blicka framåt

Hur ser det ut då ordförandeskapet närmar sig sitt slut? Vi anser att det finns anledning till optimism. EU:s instrument som anknyter till EU:s rättsstatsprincip har stärkts och medlemsländerna har uttryckt tydlig vilja att försvara EU:s gemensamma värden. Detta är i enlighet med EU:s nya strategiska agenda 2019–2024, som antagits av Europeiska rådet. I agendan konstateras följande: ”Rättsstatsprincipen, som är avgörande i alla våra demokratier, är den främsta garanten för att dessa värden har ett fullgott skydd. Den måste respekteras fullt ut av alla medlemsstater och EU.”

De kommande kroatiska, tyska och portugisiska ordförandeskapen – och naturligtvis hela EU – kan dra nytta av de nya verktyg som nu används. Nästa år inleder kommissionen en ny granskning av hur rättsstatsprincipen respekteras. Granskningen ska omfatta en bedömning av situationen i alla medlemsländer samt publikation av en årsrapport. Rådet kunde ha nytta av att aktivt delta i denna process. Rättsstatsprincipen är viktig för oss alla och de bästa resultaten uppnås genom samarbete.

Diskussion är viktigt

Under vårt ordförandeskap har vi undvikit alla former av anklagelser och uppmuntrat till konstruktivt och respektfullt utbyte av åsikter. Det är lättare att förebygga problem än att åtgärda dem i efterhand. När arbetet fortsätter är en sak viktigare än alla andra, nämligen att föra dialog. Öppen kommunikation är det enda sättet att rätta till en situation där medlemsländerna är oeniga och verkar tillämpa EU-lagstiftningen på olika sätt. Samtidigt är en direkt dialog också ett sätt att engagera vanliga människor och främja en kunskapsbaserad offentlig debatt.

Rättsstatsprincipen finns till för medborgarna. I sista hand är det också de som måste försvara den – i röstningsbåsen, i det civila samhället och via oberoende medier. Därför välkomnar vi den publicitet som debatten om rättsstatsprincipen har fått under de senaste sex månaderna.

Demokratin som insats

Enligt en färsk Eurobarometerundersökning är 80 procent av EU:s medborgare medvetna om betydelsen av rättsstatens grundläggande principer. Detta är uppmuntrande. Det visar att den europeiska demokratin har en stark struktur. Det kan dock inte ses som en självklarhet att rättsstatsprincipen respekteras. Inte ens våra bästa värden betyder något om de inte också syns i domstolarnas, politikernas och staternas agerande. I kampen att upprätthålla rättsstatsprincipen ställs i slutändan demokratin på prov. Och förhoppningsvis kommer den att stärkas och reformeras.

I Europa har vi tur, eftersom vi har stabila institutioner som stöder det demokratiska samhället och dess värden. Betydelsen av dessa värden kan kanske bäst uppskattas av dem som har upplevt att värdena inte respekteras eller av dem som ser hot mot värdena och som går in för att försvara dem.

I instabila tider är det viktigare än någonsin att se efter vårt demokratiska system, som bygger på rättsstatsprincipen. Grunden för den europeiska demokratin står på spel. Barack Obama sade: ”One of the challenges of a democratic government is sure even in the midst of emergencies and passions, we make sure that rule of law and the basic precepts of justice and liberty prevail.” Fritt översatt till svenska: ”En av utmaningarna för ett demokratiskt styre är att se till att rättsstatsprincipen och de grundläggande principerna om rättvisa och frihet respekteras även när vi ställs inför nödsituationer och passion.”

Henriikka Leppo, specialsakkunnig i EU-ärenden, och Kaisa Männistö, specialsakkunnig