Zum Inhalt springen

Ambitiösare miljö- och klimatmål för den gemensamma jordbrukspolitiken

Utgivningsdatum 18.11.2019 10.26 | Publicerad på svenska 18.11.2019 kl. 10.49
Kolumn
Foto: Sera Martikainen, statsrådet kansli

I reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik har det ända sedan kommissionens meddelande och lagstiftningsförslag lades fram varit klart att förbättring av miljöns tillstånd och bemötande av klimatförändringar är centrala mål. Kommissionens förslag till reform av den gemensamma jordbrukspolitiken svarar på globala utmaningar såsom bland annat minskad biologisk mångfald och snabbare klimatförändringar. Vid förhandlingarna om reformen har alla medlemsländer framhävt att målet är viktigt.

Det har tydligt framkommit vid förhandlingarna att vad som fungerar bäst varierar beroende på nationella förhållanden. I flera ställningstaganden har det lyfts fram att detta bör beaktas när man avtalar om kommande åtgärder och att medlemsländerna bör ges rörelsefrihet när de fastställer åtgärder i sina egna strategiska program.

Jordbrukarnas engagemang är också bättre om de upplever att åtgärderna är både lämpliga med tanke på de lokala förhållandena och pragmatiska. I inläggen har man också lyft fram behovet av att förenkla jordbrukspolitiken ur både förvaltningens och jordbrukarnas synvinkel och att garantera tillräcklig finansiering för åtgärderna.

Jordbrukarnas möjligheter att förbinda sig till miljöåtgärder måste förbättras

För att svara på behoven har Finland som ordförandeland utvecklat vidare kommissionens lagstiftningsförslag och strävat efter att göra de delar av förordningen som gäller miljö och klimat lättillämpligare och enklare. På detta sätt förbättras jordbrukarnas möjligheter att förbinda sig till att förbättra miljöns tillstånd.

Finland har föreslagit ändringar bland annat i definitionen av stödberättigande hektar, förbindelsernas varaktighet, i ekosystemen med alternativa betalningssätt och många andra detaljer. Finland föreslår också en gemensam översyn av första och andra pelaren i den gemensamma jordbrukspolitiken när det gäller miljö- och klimatåtgärder. Tanken är att det på EU-nivå ska fastställas en gemensam ambitionsnivå, till exempel att en viss procentandel av varje medlemslands totala finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken ska riktas till miljö- och klimatåtgärder i enlighet med den nya strategiska planen.

Även besluten om de åtgärder som måste godkännas för att målet ska uppnås ska fattas av medlemsländerna tillsammans. Varje medlemsland ska kunna besluta vilka av åtgärderna som är det lämpligaste sättet för landet i fråga att uppnå det gemensamma målet. När det gemensamma målet uppställs ska utgångspunkten vara att den nuvarande nivån överskrids, det vill säga att miljö- och klimatambitionen höjs på EU-nivå.

Ett tydligare gemensamt miljö- och klimatmål för jordbrukspolitiken

Finlands förslag skapar ett tydligare gemensamt miljö- och klimatmål för hela den gemensamma jordbrukspolitiken. I kommissionens ursprungliga förslag till förordning fastställs ett procentuellt mål endast för miljö- och klimatåtgärder enligt andra pelaren. Nytt i förslaget är också att medlemsländerna ges större möjlighet att välja åtgärder som är anpassade till lokala förhållanden.

På arbetsgruppsnivå har det förts preliminära diskussioner om förslaget och många medlemsländer har förhållit sig positiva till det. Rådet för jordbruk och fiske ska diskutera förslaget måndagen den 18 november och utifrån den diskussionen kommer man att bedöma om medlemsländerna anser att det är värt att bygga vidare på det föreslagna tillvägagångssättet.

Kari Valonen, specialsakkunnig, Finlands ständiga representation vid EU