Zum Inhalt springen

Statsminister Marin lyfte fram gjorda framsteg under Finlands ordförandeskap

EU2019FIstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 12.12.2019 17.57
Nyhet
Bild: Europeiska unionen

Den 12 december presenterade statsminister Sanna Marin för Europeiska rådet genomförandet av EU:s strategiska agenda under Finlands ordförandeskap. Finland är det första ordförandeland som har infört prioriteringarna enligt EU:s strategiska agenda 2019-2024 i rådets arbete.

I sitt anförande lyfte statsminister Marin fram frågor där det behövs brådskande insatser av den nya kommissionen och som Europeiska rådet bör återkomma till. Dessa är utöver klimatförändringarna, som behandlas som en separat punkt på dagordningen för Europeiska rådet, digitalisering, migration och utvidgning.

Med hänvisning till klimattemat lyfte statsminister Marin dessutom fram att ordförandeskapens konkreta val har betydelse. Hållbara mötesarrangemang och antalet möten är av väsentlig betydelse när det gäller att minska klimatavtrycket. Finland lyckades föra den gemensamma EU-agendan framåt med färre möten, vilket innebar ett upp till 70 procent mindre klimatavtryck jämfört med ett genomsnittligt ordförandeskap.

Genomförandet av den strategiska agendan under Finlands ordförandeskap

I sitt brev till Europeiska rådets nya ordförande Charles Michel beskrev Marin ingående hur genomförandet av den strategiska agendan gått framåt under Finlands ordförandeskap.

”Det är viktigt att regelbundet följa upp genomförandet av den strategiska agendan. Därför vill jag ge en översikt över vad som har gjorts inom olika politikområden under Finlands ordförandeskap. Jag anser att det också är viktigt att informera medborgarna om hur arbetet framskrider", skrev statsminister Marin till ordförande Michel före Europeiska rådets möte.

Skydda medborgarna och friheterna

”Under vårt ordförandeskap har vi lyckats utveckla de instrument som anknyter till EU:s rättsstatsprincip samt stärka synergierna mellan dem”, skrev statsminister Marin.

Som rådsordförande har Finland bland annat med utgångspunkt i en enkät till medlemsländerna lagt fram slutsatser om att reformera unionens rättsstatsdialog samt strävat efter att finna en lösning genom vilken EU:s budget kan skyddas mot risker orsakade av rättsstatliga brister.

Under sitt ordförandeskap har Finland också främjat förebyggandet och motverkandet av hybridhot i EU. Finland har ordnat flera scenariobaserade diskussioner, som har förbättrat medlemsländernas medvetenhet om hybridhot och sålunda beredskap att reagera på dessa hot. Vid decembermötet i allmänna rådet enades ministrarna om slutsatser som fastställer nästa steg i samarbetet på EU-nivå och som efterlyser en övergripande strategi för motverkande av hybridhot.

Utveckling av den ekonomiska grundvalen: en europeisk modell för framtiden

"Ordförandeskapets arbete har siktat på hållbar tillväxt. EU behöver en övergripande, ambitiös och framtidsinriktad agenda för tillväxt”, skrev Marin.

Detta mål har främjats av den diskussion som rådet har fört om ett integrerat tillvägagångssätt avseende en alltmer digitaliserad inre marknad, industripolitik och forsknings- och innovationspolitik. Olika aspekter av den digitala omställningen har behandlats i flera olika rådskonstellationer. Dessutom ordnade Finland som första ordförandeland ett gemensamt möte mellan finans- och ekonomiministrarna och utbildningsministrarna, där betydelsen av investering i utbildning framhävdes.

Bygga ett klimatneutralt, grönt, rättvist och socialt Europa

Klimatförändringarna kräver förändringar inom alla livsområden. Därför har man under Finlands ordförandeskap i nästan alla rådskonstellationer behandlat frågan hur klimatförändringarna ska bemötas och samtidigt byggt upp beredskap att dra upp riktlinjer för EU:s långsiktiga klimatstrategi.

”Byggandet av ett rättvist och socialt Europa har också varit en viktig del av vårt ordförandeskapsprogram. I oktober antog ministrarna med ansvar för sysselsättning och sociala frågor slutsatser om välfärdsekonomi. Målet är att sammanföra de element som behövs för att skapa välstånd och välfärd i Europa”, skriver statsminister Marin.

Främja Europas intressen och värden i ett globalt sammanhang

Finland har som rådsordförande stött den höga representanten i stärkandet av EU:s globala roll. Under Finlands ordförandeskap har man bland annat fokuserat på att utveckla ett mer helhetsbetonat partnerskap med Afrika. Under sitt ordförandeskap har Finland också lyft fram betydelsen av EU:s gemensamma politik för Arktis.

I rådet nåddes inget samförstånd om kommissionens förslag att inleda medlemskapsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien. Diskussionerna under Finlands ordförandeskap klargjorde dock medlemsländernas ståndpunkter och skapade en utgångspunkt för rådets diskussioner nästa vår. Under diskussionen i rådet stärktes både EU:s engagemang i det europeiska perspektiv som länderna på västra Balkan omfattar och i EU:s aktiva roll i regionen, varvid ländernas reformarbete stöds.

Genomförande av prioriteringar

Genomförandet av den strategiska agendan förutsätter att varje institution omvärderar sina arbetssätt. Under Finlands ordförandeskap har det förts tematiska diskussioner om rådets arbetssätt. Som avslutning på sitt ordförandeskap lägger Finland fram en sammanfattande rapport med konkreta rekommendationer för utveckling av rådets arbete.

”Under sitt ordförandeskap har Finland också strävat efter att göra rådets arbete öppnare och begripligare för medborgarna”, skrev Marin.