Menu

Silver Economy Forum lyfte upp åldrandets effekter högt på EU-agendan

EU2019FISocial- och hälsovårdsministeriet 26.7.2019 11.52
Kolumn
Foto: Social- och hälsovårdsministeriet

Förändringen i befolkningsstrukturen har målats upp som ett stort hot. Debatten om åldrandet kretsar ofta kring obalansen i försörjningskvoten och hur dyr långtidsvården är, trots att det är en fin prestation att allt fler uppnår en hög ålder.

Finland beslutade att under sitt EU-ordförandeskap ge debatten om åldrandet en positivare prägel och ordnade Silver Economy Forum, en global konferens på hög nivå om åldrande, i Helsingfors den 9–10 juli 2019. I konferensen deltog ungefär 600 högnivådeltagare och över 70 talare från 48 olika länder.

Vad gjordes annorlunda och vad uppnåddes med det?

Det är inte ofta som evenemang av typen Silver Economy Forum ordnas på de politiska arenorna. Tack vare det exceptionella sätt på vilket evenemanget ordnades flyttades debatten om åldrandet upp till en ny nivå och nya arenor. Den två dagar långa konferensen samlade politiska aktörer, företagsledare, forskare och innovatörer att på ett överraskande och mångdimensionellt sätt dryfta effekterna av hög ålder. Silver Economy Forum lämnade ett avtryck i den debatt om åldrandet som förs i Finland och på andra håll.

Sättet att ordna konferensen var ovanligt. Social- och hälsovårdsministeriet hade ansvaret för den huvudsakliga samordningen av evenemanget och samarbetade med finansministeriet, Finlands Bank, utrikesministeriet, finanssektorn och Global Coalition on Aging, som företräder globala företagsaktörer.

Arrangörerna och programmet bands samman av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling, som innefattar samarbete mellan politikområden, det civila samhället och företagslivet. Hög ålder behandlades från nya och överraskande infallsvinklar. Vid evenemanget nåddes och sammanfördes publik och talare som annars inte skulle samtala. Feedbacken från deltagarna var ytterst positiv och det ansågs att evenemanget hade överträffat förväntningarna.

Försvinner inte åldrandets utmaningar med tiden?

Vid förberedelserna av konferensen hördes också synpunkter enligt vilka åldrandets utmaningar försvinner med tiden. Priset på försvinner-med-tiden-attityden kan emellertid vara den europeiska välfärdsmodellen i den form vi känner den. Därför var ansvarsfulla, övergripande och rättidiga förberedelser inför åldrandet den ledande tanken i Silver Economy Forum.

Det var intressant att jämföra med nordamerikanska och asiatiska modeller. I Finland och Europa strävar vi efter att utjämna välfärdsskillnaderna mellan olika befolkningsgrupper och hos oss råder en rätt stark enighet om behovet av universella välfärdssystem. Därför har jämlikhet, jämställdhet och delaktighet en stor betydelse i diskussionen om äldrepolitik inom hälsofrågor, social trygghet och finanspolitik i Europa.

Studium av befolkningspyramider räcker inte

Som generalsekreterare för evenemanget insåg jag att det strategiska greppet om åldrande redan i sig är ett föråldrat mål. Förändringarna i befolkningsstrukturen är ett globalt fenomen och det bör kopplas ihop med andra samtida megatrender: den låga nativiteten, omvandlingen i arbetslivet, urbaniseringen och den tekniska utvecklingen.

Genom att studera befolkningspyramider förbättrar vi varken nationalekonomin eller folkhälsan hållbart, vi skapar inte tillgång på arbetskraft, vi bygger inte åldersvänliga städer och vi säkerställer varken lönsamhet på finansmarknaden eller företagsomsättningar. Utan de äldres delaktighet och sådan ekonomisk politik och samhällspolitik som beaktar flera generationer kan vi inte lyckas.

Silver Economy Forum visade att debatten om åldrandet behövde en plattform av nytt slag. En närmare analys av evenemanget samt de fortsatta diskussionerna under ordförandeskapet kommer att staka ut hur Finland och EU närmar sig hög ålder i fortsättningen.

Sarita Friman, generalsekreterare, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet

Helsingfors
befolkning
händelser
social- och hälsovårdsministeriet
åldrande