Tarja Mankkinen: Våldsbejakande radikalisering är en gemensam utmaning för hela Europa

Inrikesministeriet 10.9.2019 14.11
Kolumn

Våldsbejakande radikalisering och aktivare extrema rörelser är en gemensam utmaning för hela Europa och ett gränsöverskridande hot. Extremismen har som mål att skapa rädsla och otrygghet, och dess verksamhet undergräver människornas tillit till samhället. Våldsbejakande extremism främjar ideologier som strider mot Europeiska unionens grundläggande värden.

Den våldsbejakande extremismens verksamhet påverkar utöver de individer och grupper som är deras måltavla allas säkerhet och känsla av säkerhet. I sin radikalaste form leder våldsbejakande radikalisering till terrordåd, vars mål är oskyldiga människor och vars syfte är att skapa rädsla hos befolkningen. Om vi vill bevara och ytterligare stärka de gemensamma europeiska värdena och styrkorna, måste vi bekämpa den våldsbejakande extremismen i alla dess former.

Gränsöverskridande hot kräver gränsöverskridande samarbete

Under de senaste åren har samarbetet och utbytet av erfarenheter av hur våldsbejakande radikalisering effektivt förebyggs ökat betydligt mellan länderna i Europeiska unionen. Kommissionen och medlemsländerna har tillsammans berett förslag till verksamhetsprioriteringar och till en struktur för samordningen av arbetet i EU. För närvarande verkställs förslagen.

Även EU:s ekonomiska stöd till förebyggande arbete har ökat, och till exempel verksamheten i EU:s nätverk för kunskapsspridning om radikalisering (RAN) har fått betydligt mer finansiering än tidigare.

Konferensen om förebyggande av våldsbejakande radikalisering riktar blickarna framåt

I egenskap av rådets ordförande ordnar Finland konferensen Preventing Violent Radicalisation – Looking to the Future den 17–18 september 2019 i Helsingfors. Att förebygga våldsbejakande radikalisering kräver ett omfattande samarbete. Därför har myndigheter, andra experter och forskare från olika länder bjudits in till konferensen. Vid konferensen hålls inledningsanföranden, diskuteras om rätt saker har gjorts i EU-länderna, vad som har varit bra, hur arbetet kan förbättras ytterligare och vad vi ska vara beredda på i framtiden.

Utöver framförhållning måste gjort arbete utvärderas

När radikalisering förebyggs är en av utmaningarna att de hot som är förknippade med våldsbejakande extremistgrupper utvecklas snabbt. Olika extremistgrupper lär sig nya metoder av varandra och utnyttjar varandras erfarenheter. Deras verksamhet förändras, vilket betyder att prioriteringar, praxis och metoder inom förebyggandet måste följa utvecklingen. Därför är det viktigt att blicka framåt och få höra bedömningar av vad som eventuellt kommer att komma.

Utöver bedömningar av den kommande utvecklingen är det viktigt att utvärdera gjort arbete. Finlands nationella åtgärdsprogram för förebyggande av våldsam radikalisering och extremism, som fastställdes 2016, utvärderades våren 2019 av en extern utvärderare. Erfarenheterna av utvärderingen är goda. Hittills har det inte gjorts särskilt många utvärderingar, men i fortsättningen görs det säkert fler.

Tarja Mankkinen, utvecklingschef, inrikesministeriet

radikalisering
rättsliga och inrikes frågor
rörelser
ytterlighetsrörelser