Zum Inhalt springen

Ulla Närhi: En fungerande hälso- och sjukvård stöder européernas välfärd

Utgivningsdatum 26.9.2019 16.50 | Publicerad på svenska 27.9.2019 kl. 9.07
Kolumn
Foto: social- och hälsovårdsministeriet

Den finländska och den europeiska hälso- och sjukvården står inför likartade utmaningar. Hur ska man ordna socialvården och hälso- och sjukvården för en snabbt åldrande befolkning? Eller hur kan man identifiera och utnyttja innovationer för att säkra människornas välfärd och välbefinnande?

Dessa teman kommer att behandlas/behandlades vid mötet för ledande personal inom hälso- och sjukvården och läkemedelssektorn i september. Ledande experter inom medicin, odontologi, vårdsektorn och farmaci i EU:s medlemsländer och även Norge, Island och Schweiz kommer att delta/deltog i mötet. Det är första gången som mötet ordnas/ordnades i så här bred sammansättning.

Hälso- och sjukvården bidrar till hållbar utveckling

En väl fungerande hälso- och sjukvård är viktig för att säkra människornas välfärd och välbefinnande. I FN:s hälsorelaterade mål fram till 2030 framhävs säkerställandet av ett friskt liv och främjandet av välfärd i alla åldersgrupper – detta är ytterst viktigt med tanke på hållbar utveckling.

Till principen om hållbar utveckling hör också att identifiera och utnyttja innovationer. Ofta är de bästa innovationerna en kombination av gammalt och nytt, till exempel att koppla ihop en gammal idé med ny teknik eller en förändrad verksamhetsmiljö.

Detta syns också i reformen av den finländska socialvården och hälso- och sjukvården. I reformen fokuserar man på att utnyttja digitaliseringen, att integrera socialvårdens tjänster med hälso- och sjukvårdens tjänster och att invånarna ska ha lika tillgång till vård.

De äldre och de som behöver en stor mängd tjänster har nytta av samarbete mellan yrkesområden

Samarbete mellan olika yrkesområden och utbyte av god praxis behövs när fungerande tjänster inom socialvården och hälso- och sjukvården byggs upp. Detta är/var även utgångspunkten vid mötet för ledande personal inom hälso- och sjukvården och läkemedelssektorn under Finlands EU-ordförandeskap. 

En mycket aktuell fråga i alla EU-länder är socialvårdens och hälso- och sjukvårdens tjänster för äldre. Det finns goda exempel på hur tjänsterna kan samordnas med hjälp av digitalisering och distanstjänster.

Det yrkesövergripande samarbetet framhävs i vården av dem som behöver mycket vård och omsorg. Samma personer som behöver en stor mängd tjänster inom socialvården och hälso- och sjukvården behöver vanligen också en stor mängd tjänster inom mun- och tandvården.

Tillgången till vård kan förbättras av att bland annat sjuksköterskornas arbetsuppgifter blir mångsidigare. I flera medlemsländer har förskrivning av läkemedel lagts till sjuksköterskornas arbetsuppgifter.

När det gäller innovationer inom läkemedelssektorn är det informationsunderlag genom vilket man kan bedöma ett läkemedels terapeutiska och ekonomiska värde viktigt. Vid bedömningen av värdet av en läkemedelsbehandling kan data från verkliga livet (real world data), som finns till exempel i patientdatasystem och register, och evidens från verkliga livet (real world evidence) användas.

Ulla Närhi, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet