Skip to Content

Timo Ritonummi: Konferensen SET-Plan i Helsingfors tacklar klimatutmaningen genom att främja koldioxidsnål teknik

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 29.10.2019 8.53 | Publicerad på svenska 29.10.2019 kl. 9.50
Kolumn
Foto: arbets- och näringsministeriet

Klimatavtalet från Paris innehåller strikta mål för att minska utsläppen av växthusgaser. Vissa länder har ställt upp ännu mer ambitiösa mål: till exempel Finland eftersträvar koldioxidneutralitet före 2035. Konferensen SET-Plan samlar experter inom energisektorn i mitten av november till Helsingfors för att diskutera energiteknik och koldioxidsnål teknik samt hur forskning och innovation på energiområdet kan bidra till klimatsmarta lösningar.

Den europeiska strategiska planen för energiteknik, SET-planen, omfattar de 28 EU-medlemsstaterna samt Island, Norge, Schweiz och Turkiet. Framstegen granskas vid den årliga SET-Plan-konferensen. SET-Plan 2019, som ordnas i Finlandiahuset i Helsingfors den 14–15 november, samlar över 400 representanter för industri, forskning och förvaltning för att dryfta metoder för att genomföra EU:s gemensamma mål för utsläpp, förnybar energi och energieffektivitet.

Teman för Helsingforskonferensen är industri, förnybar energi och kärnkraft, elnät, framtida drivkrafter i trafiken samt finansiering. Konferensen öppnas av statsminister Antti Rinne. I paneldiskussionen deltar bland annat Petteri Taalas, generalsekreterare för Meteorologiska världsorganisationen (WMO), och Mechthild Wörsdörfer, direktör för hållbar utveckling, teknik och framtidsutsikter vid Internationella energiorganet (IEA). Meningen är att konferensen ska stimulera en bred och inkluderande debatt.

Med tanke på utsläppsminskningen, konkurrenskraften och även arbetsplatserna är forskning, utveckling och innovation  av väsentlig betydelse. Klimatåtgärder måste vidtas och ny teknik införas i allt snabbare takt för att de uppsatta målen ska kunna nås. Detta är en enorm uppgift, då vi samtidigt måste ta hänsyn till kostnadseffektiviteten i all verksamhet. Utmaningen för Europa är att även om vi är bra på grundforskning, har andra länder och regioner tagit täten före oss när det gäller att införa ny teknik.

Syftet med SET-Plan, som lanserades 2008, är att dela erfarenheter, föra samman europeiska krafter och starta gemensamma projekt. Kärnan i verksamheten utgörs av 14 genomförandeplaner och verkställigheten av dem. Industrin, forskningen och SET-Plan-länderna samt Europeiska kommissionen deltar i detta.

Timo Ritonummi, industriråd