Skip to Content

Jaakko Weuro: Även den finansiella sektorn måste ha beredskap för hybridhot

finansministeriet
Utgivningsdatum 12.9.2019 9.02
Kolumn

Ett fungerande finansieringssystem upprätthåller ekonomisk verksamhet och samhällsverksamhet. Därför skulle ett angrepp mot de kritiska punkterna i det finansiella systemet få hela samhället på knä. Som EU-ordförande lyfter Finland upp till diskussion de nya hoten på finansmarknaden samt den politiska dimensionen av motverkandet av hoten.

Medlemsländernas finansministrar och centralbankschefer diskuterar ämnet vid sitt informella möte i Helsingfors den 13–14 september.

Cyberangrepp, påtryckning och desinformation

Vid hybridhot använder statliga eller icke-statliga oberoende aktörer samordnat olika metoder för att nå vissa mål utan att tröskeln för att utlysa krigstillstånd överträds. Hoten kan inkludera olika tvingande åtgärder som äventyrar säkerheten, både konventionella och nya metoder som kan vara diplomatiska, militära, ekonomiska och tekniska.

Hybridåtgärder är till exempel it-angrepp samt kampanjer som sprider falsk information och samhällsoro. Genom åtgärderna försöker man påverka samhällets kritiska system, till exempel energitillgång eller datakommunikationsförbindelser.

Datakommunikationsförbindelserna är sårbara

Hybridpåverkan kan också vara inriktad på finansmarknaden. Finansmarknaden är ett sårbart mål, eftersom den stöder sig på internationella datakommunikationsförbindelser och datakommunikationssystem i realtid och på allmänhetens förtroende.

Ett väl planerat och riktat angrepp mot finansieringssystemets kritiska punkter får hela samhället på knä. Även kortvariga störningar kan leda till stora ekonomiska skador och skapa rädsla.  

EU har fastställt att finansieringssystemets funktion är ett kritiskt område i den strategiska ramen för motverkandet av hybridhot. Medlemsländerna har dock inte tidigare diskuterat frågan på politisk nivå, och åtgärderna har fokuserat på att på teknisk nivå förbättra informationsutbytet om cyberhot.

Infrastrukturen måste skyddas

Motverkandet av hybridhot kopplar samman såväl den inre som den yttre säkerheten. Därför behöver vi ett nära samarbete mellan flera olika myndighetsområden. Finlands initiativ till beredskap för hybridhot inom den finansiella sektorn är en del av en större helhet, som kommer att behandlas vid flera ministermöten under ordförandeskapet. Det är fråga om en av prioriteringarna under Finlands ordförandeskap.

Det är viktigt att vi skyddar Europas kritiska infrastruktur, så att vi kan motverka hybridhot. I samband med det måste också finansmarknaden beaktas. Å andra sidan är det också med tanke på stabiliteten på finansmarknaden viktigt att hybridhoten identifieras i övervakningen, regleringen och marknadsaktörernas riskhantering.

Jaakko Weuro, specialsakkunnig, Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen