Skip to Content

Taina Nikula: Ekonomins nya riktning – mer cirkulation, sparsamhet och smarta lösningar

miljöministeriet
Utgivningsdatum 25.10.2019 8.04
Kolumn
Foto: miljöministeriet

I Europa söker man nya sätt att bromsa klimatförändringarna. Cynikerna säger att man nu återgår till att laga och lappa som i gamla tider, medan andra anser att vi står inför en stor förändring, som på ett genomgripande sätt lägger om kursen för ekonomin. Miljö- och klimatministrarna tillförde diskussionen sina egna riktlinjer genom att vid mötet i miljörådet i oktober anta de slutsatser om den cirkulära ekonomin som beretts under ledning av Finland.

Finland sätter fart på den cirkulära ekonomin

Finland betraktas som ett modelland för cirkulär ekonomi – mycket tack vare det konsekventa arbete som Jubileumsfonden för Finlands självständighet (Sitra) utfört. Vi beslutade att på EU-nivå ta upp hur den cirkulära ekonomin kan främjas, eftersom det finns skäl att genomföra en del av åtgärderna på den nivån. Diskussionen om hållbar användning av naturresurser eller minskning av problemen med plast kräver dessutom globala öppningar och avtal.

I våras inledde vi en diskussion om Europas nästa steg. EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin från 2015 var en början och visade vägen för en ambitiös avfallspolitik och metoder för att undvika, minska och ersätta plaster. Vi och många andra ansåg att detta inte är tillräckligt.

Den cirkulära ekonomin erbjuder lösningar på hållbarhetskrisen

Scenarierna talar för sig. Den cirkulära ekonomin erbjuder oss lösningar på frågan hur både klimatmålen kan nås och den biologiska mångfalden tryggas. Med hjälp av den cirkulära ekonomin kan vi i Europa minska industrins växthusgasutsläpp med ungefär hälften före 2050. För att trygga den biologiska mångfalden behövs utöver bättre hushållande med naturresurserna också naturbaserade lösningar.

Vilken logik bygger den cirkulära ekonomin på?

  • Resurserna har vi bara till låns, så vi måste använda dem klokt. 
  • Varors livslängd bör förlängas avsevärt och man bör hitta på nya användningssätt för resurser som tagits ur bruk.
  • Genom servicekoncept, digitalisering och delning underlättas vardagen, eftersom alla inte behöver äga allt själv.
  • Ekodesignperspektivet, som är bekant när det gäller energiförbrukande anordningar, bör i framtiden vara en självklarhet i de viktigaste produkterna.
  • Naturresurserna och materialen har också ett pris. Genom att använda ekonomiska styrmedel kan man bromsa överförbrukning och ersätta värdefullare eller miljöskadligare material med andra material.

En långsiktig strategi för cirkulär ekonomi behövs

Dessa mål diskuterades vid det informella mötet mellan miljö- och klimatministrarna i juli och diskussionerna resulterade i rådets slutsatser om den cirkulära ekonomin (Ökad cirkularitet – övergången till ett hållbart samhälle). De antogs av miljörådet den 4 oktober.

Miljö- och klimatministrarna rekommenderar att en långsiktig strategi för den cirkulära ekonomin utarbetas för att åstadkomma en systemisk förändring. För att påskynda förändringen kommer det inom olika sektorer och branscher att behövas såväl lagstiftning, finansiering som nya initiativ och affärsmodeller, genom vilka materialanvändningen minskas och material används så länge som möjligt. Det är viktigt att förlänga produkternas livslängd, till exempel genom underhåll och reparation, ökad återanvändning och slutligen materialåtervinning för nya produkter. Konsumtionen bör vara genomtänkt och smart. 

Centrala sektorer under lupp och Europa kan bli den första klimatneutrala kontinenten

En idé som miljö- och klimatministrarna delar är att för de centrala sektorerna utarbeta strategier där man liksom plaststrategin definierar åtgärder för att förbättra hållbarheten i hela kedjan. Nya åtgärder behövs särskilt inom de sektorer som omfattar byggande, textiler, rörlighet, livsmedel och elektronik. Till exempel merparten av materialen i textilsektorn är jungfruliga råvaror, och av dem går för närvarande endast en bråkdel till återvinning. Hela sektorns klimateffekter är större än de totala utsläppen från flyg och fartygstrafik. Hälften av världens råvaror går till byggande, 35 procent av växthusgasutsläppen orsakas av den byggda miljön och 30 procent av allt avfall uppkommer inom byggbranschen. Genom den cirkulära ekonomin kan man avsevärt minska spillet och utsläppen samt främja hållbara lösningar.

Miljö- och klimatministrarnas riktlinjer stämmer väl överens med kommissionens tillträdande ordförande Ursula von der Leyens plan att göra Europa till den första klimatneutrala kontinenten. von der Leyen har meddelat att under de första hundra dagarna ska den nya kommissionen bereda en handlingsplan, den så kallade europeiska gröna given (European Green Deal), som antagligen också kommer att omfatta ett handlingsprogram för den cirkulära ekonomin.

Taina Nikula, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet