Skip to Content

Venla Mäntysalo: Framsteg i bekämpningen av korruption

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2019 15.34
Kolumn

Att bekämpa korruption är vår allas gemensamma uppgift, och Europeiska unionen har möjlighet att föregå med gott exempel i detta avseende. Under EU-ordförandeskapet har Finland lyft fram bekämpningen av korruption i rådets agenda.

Rådet för rättsliga och inrikes frågor diskuterade riktlinjerna i oktober och då framförde majoriteten av medlemsstaterna sin syn på behovet av en enhetlig strategi på EU-nivå. I rådet betonade man också att bekämpningen av korruption är en viktig del i arbetet med att främja respekten för rättsstatsprincipen och skapa förtroende.

EU:s justitieministrar diskuterade utvärderingen av åtgärderna mot korruption, som skulle kunna utgöra en del av en eventuell övervakning av iakttagandet av rättsstatsprincipen i EU. Rådet konstaterade att internationella organisationers utvärderingar och rapporter borde utnyttjas effektivt när man granskar åtgärderna mot korruption.

Ett tydligt budskap från medlemsstaterna var att EU-institutionerna bör delta i den utvärderingsmekanism som ingår i FN:s konvention mot korruption. I framtiden bör EU också sträva efter fullt medlemskap i Europarådets organ Greco som motverkar korruption. EU har haft observatörsstatus i Greco sedan juli 2019.

Ett viktigt steg i bekämpningen av korruption är EU-direktivet om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, som slutgiltigt antogs av rådet i oktober. I praktiken förpliktar direktivet både privata och offentliga arbetsgivare och andra aktörer att inrätta en kanal för rapportering av överträdelser. Det är bra att komma ihåg att effektivare övervakning och ett ökat ansvarstagande inte utesluter en kultur av förtroende. Kanalerna för rapportering av överträdelser främjar ett etiskt tillvägagångssätt och förebygger överträdelser – men på ett sätt som garanterar rättsskyddet för både de som anmäler och de som är föremål för anmälan.

Framsteg också nationellt

Finland gör framsteg i bekämpningen av korruption också på nationell nivå. Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet har nämligen beslutat att börja bereda en strategi och en verkställighetsplan för bekämpning av korruption 2020 –2023. På kort sikt är målet att effektivisera bekämpningen av korruption, och på lång sikt att bygga upp ett samhälle där korruption inte kan få fotfäste.

Internationella organisationer har i olika sammanhang rekommenderat Finland att utarbeta en strategi eller ett åtgärdsprogram mot korruption. Till exempel i FN:s konvention mot korruption rekommenderar man att medlemsstaterna ska utarbeta och genomföra ett program mot korruption som säkerställer att rättsstatsprincipen förverkligas, att den offentliga förvaltningen och användningen av medel är objektiv och rättvis samt att öppenheten, integriteten och ansvarsfullheten är tillräcklig.

Vad kan vi förvänta oss i framtiden?

Finlands viktigaste projekt i strategin mot korruption går ut på att stärka och förtydliga myndighetsstrukturerna samt att öka korruptionsmedvetenheten och transparensen. Man strävar dessutom efter att effektivisera avslöjandet av korruptionsfall, utreda hur lagstiftningen fungerar och främja forskningen.

Förutom det nationella genomförandet av EU:s direktiv som skyddar anmälare vore det också viktigt med ett öppenhetsregister i syfte att öka öppenheten i intressebevakarnas verksamhet. Beredningen av ett öppenhetsregister inleds inom en nära framtid.

Även om framsteg har gjorts både i EU och nationellt är det bra att komma ihåg att det krävs ett kontinuerligt arbete för att bekämpa korruption. Både individer och organisationer kan genom sin egen verksamhet och genom att föregå som exempel främja rättvisa och öppenhet.

Venla Mäntysalo, specialsakkunnig, justitieministeriet