Menu

Allmänna rådet utvärderade dialogen om rättsstatsprincipen

EU2019FI 19.11.2019 17.50
Nyhet
Finlands Europaminister Tuppurainen vid allmänna rådets möte
Bild: Europeiska unionen

Teman för rådets möte i Bryssel den 19 november var den fleråriga budgetramen 2021–2027, förberedelserna inför Europeiska rådets möte i december, stärkandet av rättsstatsprincipen samt utvidgningen. Finlands Europaminister Tytti Tuppurainen var ordförande för mötet.

Ordförandeskapet informerade ministrarna om framstegen i arbetet med den fleråriga budgetramen 2021–2027. I enlighet med Europeiska rådets anvisningar främjar Finland under sitt ordförandeskap förhandlingarna om budgetramen. I oktober uppmanade Europeiska rådet ordförandelandet Finland att inför Europeiska rådets möte i december 2019 lägga fram ett förhandlingspaket som innehåller budgetramens sifferuppgifter.

Allmänna rådet diskuterade också ett utkast till dagordning för Europeiska rådets möte den 12–13 oktober. Huvudteman för det kommande mötet i Europeiska rådet är klimatförändringen och den fleråriga budgetramen.

Målet är att förnya dialogen om rättsstatsprincipen

Rådet diskuterade stärkandet av rättsstatsprincipen med Michael O'Flaherty, direktör för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter. Ministrarna diskuterade också en reform av utvärderingen av rådets rättsstatsdialog. Ordförandelandet offentliggjorde slutsatser som syftar till att reformera rättsstatsdialogen så att den blir en årlig debatt om det allmänna rättsstatsläget i unionen.

Rådet granskade också efter Europeiska rådets möte i oktober läget för utvidgningen och för stabiliserings- och associeringsprocessen.

Tytti Tuppurainen
allmänna rådet
fleråriga budgetramar
rättsstat