Jori Arvonen: Finland förbereder sig för EU-ordförandeskapet

EU2019FI
21.5.2019 15.15
Kolumn
Jori Arvonen

Samtidigt som det bildas en ny regering i Finland efter riksdagsvalet förbereder sig Finland för sitt tredje EU-ordförandeskap. I Europeiska unionen inleds efter Europaparlamentsvalet en ny femårig valperiod.

Det socialdemokratiska partiets ordförande Antti Rinne, som leder regeringsförhandlingarna, siktar på att bilda en regering före början av juni, så att de nya ministrarna hinner delta i rådets möten innan de presiderar dem.

Under de pågående förhandlingarna kommer man överens om de centrala riktlinjerna i Finlands EU-politik och om det nationella programmet för Finlands ordförandeskapsperiod. Beredningen av programmet inleddes redan förra året och genomfördes som ett samarbete mellan alla riksdagspartier. Finlands långsiktiga linje i EU-politiken ser ut att också under de kommande åren till väsentliga delar bestämma vår verksamhet i unionen. Varje ny regering bidrar dock med egna prioriteringar.

Ordföranden skapar enighet

Tidpunkten för Finlands EU-ordförandeskap är särskild även ur EU:s perspektiv. Europaparlamentet organiserar sig och den nya kommissionen, EU:s höga representant eller med andra ord ”utrikesminister” samt ordföranden för Europeiska rådet, dvs. EU-toppmötet, utnämns. Finland svarar för sin del för att övergången till den nya valperioden sker smidigt.

Under de senaste åren har vi varit tvungna att besluta om frågor som har delat medlemsländerna.

Detta framhäver en av ordförandens centrala uppgifter, nämligen att skapa enighet. Vi bör alla ha politisk vilja att främja unionens förmåga att fatta beslut och tala med enad röst utåt.

Inför Europaparlamentsvalet har kommissionen inte längre lagt fram nya lagstiftningsförslag. Under ledning av det nuvarande ordförandelandet Rumänien har man enats om många av de framlagda förslagen. En del av de återstående 167 förslagen kommer att behandlas under Finlands ordförandeskap och en del att förfalla. I vilket fall som helst kommer färre lagstiftningsärenden än normalt att behandlas på mötena under Finlands EU-ordförandeskap.

Finlands ordförandeskap präglas av stora frågor

Det är uppenbart att den kommande hösten präglas av några stora frågor.

Den nya överenskomna tidsfristen för Storbritannien och Nordirlands utträde är sista dagen i oktober. Det återstår ännu att se hur behandlingen av ärendet framskrider i London. I vilket fall som helst påverkar brexit arbetet under Finlands ordförandeskap.

Under ledning av Finland bereder unionen ett beslut om en flerårig budgetram, dvs. om hur stor EU:s sjuåriga budget ska vara och till vad den ska användas. Detta är en arbetskrävande uppgift. Först på sommaren kan vi bedöma närmare om det finns förutsättningar att nå en lösning före årets slut. Finland kommer att på ett målmedvetet och konstruktivt sätt föra förhandlingarna vidare.

Finland vill att EU visar prov på ledarskap i de internationella klimatförhandlingarna. Därför är det viktigt att unionen senast före årets slut kommer överens om sin egen långsiktiga klimatstrategi, så att klimatuppvärmningen kan begränsas till 1,5 grader.

Migrationshanteringen förutsätter gemensamma europeiska lösningar. Medlemsländerna är dock delade i frågan och hittills har inte alla behövliga beslut kunnat fattas.

En riktgivande strategisk agenda för unionen

På toppmötet i juni – strax före början av vårt ordförandeskap – är det meningen att unionen ska anta en ny strategisk agenda. I den fastställs det vad unionen ska prioritera under de fem följande åren.

Agendan är av betydelse, eftersom den också kommer att fungera som utgångspunkt för den nya kommission som bildas på hösten. Finland har för avsikt att på mötena under Finlands EU-ordförandeskap börja främja de gemensamt överenskomna målen. Under sommaren och hösten kommer man att på rådets möten föra fördjupade samtal om varje sektor.

I beredningen av den strategiska agendan har Finland framhävt hållbar tillväxt och politik som stärker säkerheten. Att stoppa klimatförändringarna måste vara i fokus för EU:s verksamhet under de följande fem åren. Vi anser också att EU framför allt är en värdegemenskap där det är nödvändigt att säkerställa respekt för människovärdet samt mänskliga rättigheter, frihet, demokrati, jämställdhet och rättsstaten. Som ordförande i rådet strävar Finland efter att unionens rättsstatsmedel stärks och utvecklas.

Finland framhäver öppenhet

Under sitt EU-ordförandeskap utvecklar Finland arbetssätten i rådet särskilt när det gäller öppenhet, bättre lagstiftning och användning av ny teknik. Vår kommunikation ska vara så öppen och aktiv som möjligt. Vi främjar öppenhet i fråga om lagstiftningsärenden och rådets möten och inleder en diskussion om att utveckla EU:s transparens under den kommande femårsperioden.

På detta sätt kan vi stärka både EU-medborgarnas delaktighet och demokratin samt stöda förebyggandet av desinformation. Med hjälp av digitala verktyg är det möjligt att effektivisera rådets arbete och minska behovet av traditionella möten i arbetsgrupper. Att resa från huvudstäderna till dessa möten kräver både tid och pengar och orsakar utsläpp. Med anledning av detta har Finland inlett en process som syftar till att öka användningen av videokonferenser vid mötena i rådets arbetsgrupper.

Vi påbörjade förberedelserna av ordförandeskapet för cirka 1,5 år sedan. Finland är redo att ta över rodret den första juli.

Jori Arvonen
understatssekreterare för EU-ärenden