Saut au contenu

Pasi-Heikki Vaaranmaa: Arbete som gagnar det internationella handelssystemet

EU2019FIutrikesministeriet
Utgivningsdatum 30.9.2019 13.23
Kolumn

Det multilaterala handelssystem som bygger på Världshandelsorganisationen (WTO) har fortfarande stora svårigheter. Ensidiga handelsåtgärder samt ökningen av protektionism får organisationen att vackla. Handelsförhandlingarna har inte framskridit på önskat sätt och man har inte heller klarat av att reformera WTO:s regelverk.

Den akutaste frågan hänger samman med WTO:s system för tvistlösning, vars besvärsorgan med största sannolikhet kommer att läggas ned, eftersom det på grund av Förenta staternas motstånd inte längre har det minimiantal på tre medlemmar som behövs för att behandla handelstvister. Vid sidan av systemet för tvistlösning behöver också WTO:s ordinarie verksamhet effektiviseras. EU har tagit en ledarroll i processen att reformera WTO, som hittills har varit resultatlös. I fortsättningen blir man i EU tvungen att överväga hur unionens intressen ska bevakas i situationer där det inte är självklart att reglerna följs.

Spänningar i relationerna mellan EU och Förenta staterna

Med hänsyn till betydelsen av den transatlantiska handels- och investeringsförbindelsen mellan EU och Förenta staterna är det viktigt att främja en positiv handelsagenda med Förenta staterna. Relationerna mellan EU och Förenta staterna utsätts dock för påfrestningar av handelstvisterna om flygplanssubventioner. Dessa tvister har pågått i åratal och är snart slutbehandlade. Förenta staterna kommer nämligen inom kort att få tillstånd av WTO att påföra tilläggstullar på EU-varor. Det är en påföljd av otillåtna statsstöd till tillverkningen av Airbus. EU kommer att få rätt att påföra tilläggstullar till följd av Boeingtvisten, men först i nästa år. EU:s mål är en förhandlingslösning i stället för ömsesidigt påförda tullar.

Förenta staternas hot om att med anledning av ”den nationella säkerheten” införa begränsningar av EU:s bilexport eller påföra tullar på den svävar också över relationerna. Man kommer att få större klarhet i hotet senare under hösten.

Genomförande av avtal ska uppmärksammas

EU har gällande frihandelsavtal med cirka 70 handelspartner och nya avtal är under förhandling. Under de senaste åren har allt mer uppmärksamhet fästs vid genomförandet av avtal, och Finland vill under sitt ordförandeskap lyfta fram genomförandet. Det är viktigt att unionens företag och konsumenter kan utnyttja avtalen på bästa möjliga sätt. Europeiska kommissionen kommer i oktober att publicera en rapport om nuläget när det gäller genomförandet av frihandelsavtal. Vid sidan av att avtalen utnyttjas är det viktigt att säkerställa att EU:s handelspartner uppfyller sina avtalsförpliktelser.

Mercosursavtalet gynnar industrin och tjänsteföretagen i Europa

EU och fyra latinamerikanska länders handelssammanslutning Mercosur uppnådde i slutet av juni politiskt samförstånd om huvuddragen i den del av associeringsavtalet mellan områdena som gäller frihandel, vilket är ett betydande resultat. Mercosur är ett av världens största ekonomiområden och ett viktigt växande marknadsområde. Eftersom det fortfarande finns mycket handelshinder i Mercosurländerna, innebär handelsavtalet klara fördelar för Europas industri och tjänsteföretag.

Enligt föreliggande uppgifter frisläpper Mercosur cirka 90 procent av sin handel. Enbart tullsänkningarna väntas leda till besparingar på fyra miljarder euro årligen i EU:s export. Avtalet kan granskas närmare i det skedet när hela den slutliga texten, inklusive förteckningarna över tullmedgivande, har erhållits från kommissionen. Faktabaserad kommunikation om nyttan av avtalet är viktig, eftersom debatten har dominerats av andra frågor under de senaste månaderna.

Det internationella handelssystemet skakar i sina fogar, handelstvisterna är utmaningar och osäkerheten inför den kommande utvecklingen bromsar den ekonomiska tillväxten. EU och dess medlemsländer försvarar regelbaserad handel och förhandlar om nya avtal som kommer att underlätta handeln ytterligare. Det är alltså inte att undra på att EU har många handelsavtalspartner. Frukterna av detta samarbete kommer att skördas under de kommande åren.

Pasi-Heikki Vaaranmaa, enhetschef, utrikesministeriet