Hyppää sisältöön

Yhteiset arvot ja oikeusvaltioperiaate EU:n toiminnan kulmakivenä 

Euroopan unioni voi luoda hyvinvointia ja ratkoa aikamme suurimpia haasteita vain olemalla yhtenäinen ja puolustamalla yhteisiä arvojaan. Unionin on vaalittava Euroopan integraation kulmakiviä: rauhaa, turvallisuutta, vakautta, demokratiaa ja vaurautta. Perusarvojen turvaaminen on välttämätöntä EU:n toimivuudelle, hyväksyttävyydelle ja uskottavuudelle. 

Oikeusvaltioperiaatteen ytimessä ovat riippumattomat ja itsenäiset tuomioistuimet. Suomi edistää neuvoston puheenjohtajana EU:n oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvien välineiden vahvistamista ja kehittämistä. 

Suomen puheenjohtajakaudella on tärkeää

  • löytää parempia ja tehokkaampia keinoja, joilla varmistetaan yhteisten arvojen kunnioittaminen jäsenvaltioissa sekä ennaltaehkäistään ongelmat 
  • kehittää neuvoston oikeusvaltiovuoropuhelua  jatkaa neuvotteluita ehdollisuuden luomisesta EU-varojen vastaanottamisen ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen välille
  • torjua korruptiota, joka horjuttaa unionin yhteistä arvo- ja sääntöperustaa, kansalaisten luottamusta viranomaisiin sekä moitteetonta taloudenhoitoa.  

EU:n tulee toimia myös tasa-arvon ja osallisuuden edistämiseksi kaikilla politiikka-aloilla. Epätasa-arvo heikentää huomattavasti inhimillisiä ja taloudellisia mahdollisuuksia sekä jäsenmaissa että koko unionin tasolla. EU tarvitsee sukupuolten tasa-arvostrategian, joka erillisten toimenpiteiden lisäksi valtavirtaistaa eli edistää tasa-arvon huomioimista eri aloilla ja kaikessa unionin päätöksenteossa. 

Tausta: Euroopan unioni on arvoyhteisö 

Euroopan unionin jäsenyys edellyttää EU:n yhteisiin perusarvoihin sitoutumista. Perusarvoja ovat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklan määritelmän mukaan ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina. 

Oikeusvaltiolla tarkoitetaan, että kaikki julkinen valta toimii aina lainsäädännön asettamissa rajoissa, kunnioittaa demokratiaa ja perusoikeuksia koskevia arvoja ja on riippumattomien ja puolueettomien tuomioistuinten valvonnassa. 

Kolme poimintaa EU:n yhteisten arvojen vahvistamisen varrelta: 

  1. Parlamentti, neuvosto ja komissio antoivat juhlallisen ilmoituksen perusoikeuskirjasta Nizzassa vuonna 2000. 
  2. Unionin perusarvot on vahvistettu EU:n perussopimuksissa ja EU:n perusoikeuskirjassa. Perusoikeuskirja on ollut oikeudellisesti sitova vuodesta 2009.
  3. Euroopan komissio antoi 17.7.2019 tiedonannon, jossa kerrottiin toimenpiteistä, joihin komissio aikoo ryhtyä oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen lujittamiseksi unionissa. Merkittävin uudistus on oikeusvaltioperiaatetta koskeva vuosittainen tarkastelukierros, jonka puitteissa monitoroidaan oikeusvaltiokehitystä jäsenvaltioissa ja laaditaan oikeusvaltiota koskeva vuosiraportti.

Lue lisää yhteisistä arvoista ja oikeusvaltioperiaatteesta 

EU2019FI-taustoitus: Oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen 

EU2019FI-taustoitus: Perusoikeuksien vahvistaminen EU:ssa

EU2019FI-taustoitus: EU:n tulevaisuuden tasa-arvopolitiikka

Perustietoa Euroopan unionista: EU:n tavoitteet ja arvot 

Euroopan parlamentti: Perusoikeuksien suojelu EU:ssa 

Ajankohtaista