Hyppää sisältöön

EU vahvana, yhtenäisenä ja tehokkaana ulkoisena toimijana

Euroopan hyvinvoinnin, menestyksen ja turvallisuuden kannalta on olennaista, että EU on vahva toimija myös rajojensa ulkopuolella. Suomi tukee puheenjohtajakaudellaan EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa unionin ulkoisen toiminnan vahvistamisessa EU:n globaalistrategian mukaisesti.

Haastavan kansainvälisen toimintaympäristön takia on erityisen ajankohtaista lisätä EU:n ulkoisen toiminnan yhtenäisyyttä, johdonmukaisuutta ja tehokkuutta. Tämä edellyttää jäsenmailta parempaa valmiutta kompromisseihin ja sitoutumista yhteiseen toimintaan, EU:n ulkosuhteiden välineiden yhdenmukaista käyttöä sekä nopeampaa päätöksentekoa. Suomen puheenjohtajakaudella tulisi jatkaa keskustelua määräenemmistöpäätöksenteosta tietyillä ulko- ja turvallisuuspolitiikan aloilla. 

EU:n ulkoisen toiminnan johdonmukaisuutta lisäisi myös EU:n ulkosuhderahoituksen uudistaminen tulevalle monivuotiselle rahoituskehykselle. Unionin tulisi sopia yksinkertaistetusta ja joustavammasta järjestelmästä, jossa kustannustehokas rahoitus tukee sisältötavoitteita.

Suomen puheenjohtajakaudella on tärkeää

 • vahvistaa ja tarvittaessa myös uudistaa YK:hon ja sääntöihin perustuvaa monenvälistä järjestelmää
 • asettaa kansainvälisen oikeuden kunnioittaminen sekä universaalien ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen edistäminen kaiken EU:n ulkoisen toiminnan ytimeen
 • säilyttää EU:n keskeinen asema kehityspolitiikassa ja humanitaarisessa avussa sekä kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman ja Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanossa
 • huomioida läpileikkaavasti sukupuolten tasa-arvo sekä naisten ja tyttöjen oikeudet 
 • tehostaa EU:n osallistumista konfliktien ehkäisyyn ja rauhanvälitykseen 
 • kehittää EU:n ja Afrikan kumppanuutta tasavertaisemmaksi ja molempia osapuolia hyödyttäväksi
 • vaalia EU:n ja Yhdysvaltojen kumppanuutta hyvinvoinnin ja turvallisuuden takaajana
 • tarkastella Kiina-suhteita strategisesti ja kokonaisvaltaisesti
 • jatkaa EU:n johdonmukaista ja yhtenäistä Venäjä-politiikkaa
 • lisätä EU:n naapurustossa sijaitsevien yhteiskuntien vakautta ja kestokykyä
 • jatkaa työtä Länsi-Balkanin maiden laajentumisnäkymien eteen
 • vahvistaa EU:n arktista politiikka ja asettaa ilmastonmuutoksen hillintä sen keskiöön.

Tausta: Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka antaa jäsenvaltioille maailmanpolitiikassa enemmän painoarvoa kuin niillä olisi yksin toimiessaan. Ulkopolitiikassa EU:n ylin päättävä elin on Eurooppa-neuvosto, ja useimmissa päätöksissä edellytetään kaikkien EU-maiden yksimielisyyttä.

Ulkoasiainneuvosto vastaa EU:n ulkoisesta toiminnasta, johon sisältyvät ulkopolitiikka, puolustus ja turvallisuus, kauppa, kehitysyhteistyö sekä humanitaarinen apu. Neuvoston tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa EU:n ulkoisen toiminnan yhtenäisyys, johdonmukaisuus ja tehokkuus. Tämä tapahtuu yhteistyössä Euroopan komission kanssa ja EU:n ulkoasiainedustajan tuella.

Kolme poimintaa EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan varrelta:

 1. Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka luotiin Maastrichtin sopimuksella, joka tuli voimaan vuonna 1993. 
 2. EU:n ulkosuhteiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan virka ja Euroopan ulkosuhdehallinto perustettiin Lissabonin sopimuksella, joka tuli voimaan vuonna 2009. 
 3. EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisen globaalistrategian tavoitteena on lisätä EU:n vaikuttavuutta maailmalla ja vahvistaa yhtenäisyyttä. Strategia julkaistiin vuonna 2016.

Lue lisää EU:n ulkoisesta toiminnasta

Euroopan ulkosuhdehallinto (en)

EU:n neuvosto: Ulkoasianneuvosto 

Euroopan ulkosuhdehallinto: EU Global Strategy (en)

EU2019FI-taustoitus: Arktinen politiikka