Hoppa till innehåll

EU:s inrikesministrar diskuterade framtidsutsikterna för den inre säkerheten och invandringspolitiken

EU2019FIinrikesministeriet
Utgivningsdatum 18.7.2019 17.07 | Publicerad på svenska 18.7.2019 kl. 17.17
Pressmeddelande
Konferensrum
Foto: Jussi Toivanen, statsrådets kansli

Vid sitt informella möte behandlade inrikesministrarna utöver inre säkerhet och invandringspolitik motverkande av hybridhot. Genom en scenariobaserad diskussion deltog ministrarna i den första hybridövningen på ministernivå under Finlands EU-ordförandeskap.

Inrikesminister Maria Ohisalo var ordförande för mötet den 18 juli. I mötet deltog också EU-kommissionär Dimitris Avramopoulos med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap och EU-kommissionär Julian King med ansvar för säkerhetsfrågor.

Migrationen förutsätter ett övergripande tillvägagångssätt

Temat för det första arbetssammanträdet vid det informella inrikesministermötet var framtidsutsikterna för den inre säkerheten. Inrikesministrarna dryftade särskilt hur de brottsbekämpande myndigheternas, det vill säga polisens och gränsmyndigheternas, operativa samarbete kunde effektiviseras. Diskussionen om framtidsutsikterna för den inre säkerheten kommer att fortsätta under Finlands hela EU-ordförandeskap.

I fråga om migrationen diskuterades särskilt samarbetet med tredjeländer, en fungerande återvändande- och återsändningspolitik samt reformen av det gemensamma asylsystemet. Dessutom diskuterade ministrarna vilken betydelse en rättvis, effektiv och kristålig invandrings- och asylpolitik har för framtidsutsikterna för den fria rörligheten inom Schengenområdet.

”En fungerande invandrings- och asylpolitik är en ödesfråga också i bredare bemärkelse när det gäller EU:s framtid. De diskussioner som vi har fört visar att medlemsländerna har en tydlig vilja att föra reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet framåt trots utmaningarna. Det här tar Finland som rådsordförande fasta på och strävar efter att föra reformen framåt genom konstruktivt samarbete”, säger minister Ohisalo.

Ökad medvetenhet om hybridhot och EU:s verktyg för att motverka dem

På mötet i Helsingfors förde inrikesministrarna en politisk diskussion utifrån en fiktiv situation med hybridhot för att öka ministrarnas medvetenhet om hybridhot särskilt ur den inre säkerhetens perspektiv. I hybridhot är den inre och den yttre säkerheten nära förknippade med varandra och ofta finns hoten i kontaktytan mellan den inre och den yttre säkerheten. Syftet med hybridövningen var att utveckla både EU-ländernas beredskaps- och biståndsförmåga och befintliga samarbets- och samordningsmekanismer. Dessutom var syftet att stärka EU:s och medlemsländernas förmåga att bemöta särskilt kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot.

”Det är viktigt att bedöma hybridhoten ur perspektivet för den inre säkerhetens aktörer. Trots att medlemsländerna har huvudansvaret för att motverka hybridhot, har många länder gemensamma hot som kan bemötas effektivare genom samordnade åtgärder på EU-nivå. Dagens diskussion stärker EU:s och medlemsländernas beredskap för hybridhot och effektiviserar motverkandet av dem”, säger minister Ohisalo.

Inrikesministrarnas övning var den första i en rad scenariobaserade diskussioner som ordnas under Finlands EU-ordförandeskap. Syftet med diskussionerna på både minister- och tjänstemannanivå är att utveckla EU:s beredskap och att öka medvetenheten och EU-ländernas samarbete.

Mer information fås av

Laura Yli-Vakkuri, direktör för internationella frågor, inrikesministeriet, tfn +358 295 488 250, laura.yli-vakkuri(a)intermin.fi
Saara Nevala, kommunikationschef, inrikesministeriet, tfn +358 50 555 5035, press(a)intermin.fi (intervjuförfrågningar)