Hoppa till innehåll

Klimatförändringarna och EU:s långtidsbudget huvudfrågor vid Europeiska rådets möte

EU2019FIstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 11.12.2019 11.57
Nyhet

Europeiska rådet samlas den 12–13 december i Bryssel. EU-ledarna väntas slutföra sin vägledning om EU:s långsiktiga klimatstrategi. Dessutom ska de diskutera EU:s fleråriga budgetram utifrån ordförandelandets förslag.

Ordförande för mötet är för första gången Europeiska rådets nya ordförande Charles Michel. Finland företräds av statsminister Sanna Marin.

Fokus på målet att uppnå klimatneutralitet senast 2050

Europeiska rådet har för avsikt att slutföra sin vägledning om EU:s långsiktiga klimatstrategi, som ska läggas fram för UNFCCC:s sekretariat i början av 2020. I diskussionen mellan EU-ledarna kommer fokus att ligga på målet att uppnå klimatneutralitet senast 2050.

Som rådsordförande har Finland strävat efter att föra behandlingen av strategin framåt, så att Europeiska rådet ska kunna enas om en så ambitiös strategi för utsläppsminskning för EU som möjligt.

Förhandlingarna om den fleråriga budgetramen fortsätter i Europeiska rådet

EU-ledarna kommer att diskutera den fleråriga budgetramen, det vill säga EU:s långtidsbudget för 2021–2027. Diskussionen grundar sig på ordförandelandet Finlands förslag, enligt vilket finansieringen av unionens nya prioriteringar ska öka samtidigt som även de traditionella politikområdena beaktas.

Finland har i egenskap av rådsordförande främjat förhandlingarna om budgetramen som en opartisk förmedlare. Förslaget bygger på de bilaterala förhandlingar som har förts med medlemsländerna samt på diskussioner som förts i allmänna rådet och Europeiska rådet. Ledningsansvaret för förhandlingarna överfördes till Europeiska rådets ordförande efter att Finland hade lagt fram sitt förslag den 5 december.

Genomförandet av EU:s prioriteringar under Finlands EU-ordförandeskap behandlas också

Statsminister Marin ska vid mötet informera om genomförandet av Europeiska rådets tidigare slutsatser under Finlands ordförandeskap.

Europeiska rådet ska också behandla aktuella utrikespolitiska frågor.

Separata möten om att fördjupa den ekonomiska och monetära unionen samt om brexit

Den 13 december kommer ett eurotoppmöte i inkluderande format att hållas om en fördjupning av den ekonomiska och monetära unionen. Den 13 december kommer det dessutom att hållas ett extra möte i Europeiska rådet (artikel 50) utan Storbritannien. Vid mötet ska förberedelserna inför förhandlingarna om de framtida förbindelserna mellan EU och Storbritannien diskuteras.

Mer information