Hoppa till innehåll

Juha Niemelä och Marja Kokkonen: EU effektiviserar åtgärder för att bevara världens skogar

EU2019FI
Utgivningsdatum 13.12.2019 13.12 | Publicerad på svenska 13.12.2019 kl. 17.24
Kolumn
Foto: jord- och skogsbruksministeriet

Skogarnas betydelse är ytterst viktig, med tanke på både koldioxidbindningen, bevarandet av den biologiska mångfalden och stödjandet av olika näringar i hela världen. Klimatkrisen och de omfattande och förödande skogsbränderna har lyft fram skogarnas betydelse.

EU:s medlemsländer delar enhälligt oron över skogarnas tillstånd i världen och förbinder sig att samarbeta och vidta åtgärder för att förbättra situationen. Detta framgår av de slutsatser som ska behandlas vid mötet den 16 december i rådet för jordbruk och fiske och som gäller kommissionens meddelande om intensivare EU-insatser för att skydda och återställa världens skogar.

Även om rubriken på kommissionens meddelande handlar om skydd av världens skogar är det i själva verket fråga om en mycket större helhet. Skogarna måste förbli livskraftiga i hela världen. Skogarna stöder människornas välbefinnande till exempel genom att påverka klimatet och rent vatten på ett gynnsamt sätt.

Skogarna påverkar målen för hållbar utveckling

Trycket på att ändra skogarna till att användas på andra sätt orsakas av befolkningsökningen och det ökade näringsbehov som den medför. En central fråga är hur vi samtidigt ska trygga matförsörjningen för människor och bevara skogarna. Även trycket på att ersätta fossila bränslen och material med förnybara råvaror ökar. Hur stöder vi en hållbar skötsel och användning av skogarna, hur producerar vi på ett hållbart sätt produkter av förnybara råvaror för den växande befolkningen och hur upprätthåller vi skogstäcket?

När politiska eller andra beslut fattas är det inte möjligt att isolera endast en variabel, att utveckla den och att förvänta sig en gynnsam helhetseffekt. I synnerhet när det gäller naturresurser och markanvändning måste man granska en bredare helhet och sträva efter att förstå alla de faktorer som påverkas av de beslut som fattas.

Skogarna bidrar till att flera av målen för hållbar utveckling enligt FN:s Agenda 2030 uppnås. Målen för hållbar utveckling har godkänts av alla EU-länder och skapar således en god grund för samarbete på EU-nivå. I skogsfrågor är EU-länderna indelade i producent- och konsumentländer. Trots olika utgångspunkter förenas EU-länderna av viljan att främja en hållbar skötsel och användning av skogarna i hela världen. Rådets slutsatser om kommissionens meddelande om intensivare EU-insatser för att skydda och återställa världens skogar är ett ypperligt exempel på denna enighet.

Arbetet underlättas av att allt inte behöver inledas från början. EU har redan länge arbetat på olika håll för skogens bästa. Ett exempel på detta är EU:s handlingsprogram för skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog (Flegt) och den därtill hörande förordningen om timmer och trävaror. Dessutom erbjuder partnerskapsprogrammet mellan EU och Afrika ökade möjligheter till en hållbar användning och skötsel av skogen samt till att öka skogsarealen.

Finland har lyft fram skogen som diskussionstema under sitt ordförandeskap

Under hösten har experter från olika sektorer läst kommissionens meddelande och funderat över dess konsekvenser för skyddet och återställandet av världens skogar. I utarbetandet av rådets slutsatser deltog utöver medlemsländernas tjänstemän från skogssektorn också tjänstemän från bland annat miljö-, handels-, klimat-, utvecklings- och jordbrukssektorn. Under sitt EU-ordförandeskap lyckades Finland sammanföra experter från olika sektorer på ett mångsidigt sätt.

Skogarna har också i övrigt lyfts fram i många olika sammanhang under Finlands ordförandeskap. På dagordningen för det formella rådsmötet för jordbruk och fiske, det vill säga ministermötet, fördes på initiativ av Finland upp följande två skogsfrågor: kommissionens meddelande om världens skogar och EU:s framtida skogsstrategi. Skogstemat kulminerar vid decembermötet i rådet för jordbruk och fiske, där rådets slutsatser om kommissionens meddelande ska antas och där ministrarna under lunchen ska diskutera skogen utifrån temat ”Världens skogar skapar en hållbar framtid”.

EU har möjlighet att vara en global ledare när det gäller hållbar skötsel och användning av skog. Diskussioner på hög nivå och sektoröverskridande kommunikation förbättrar den europeiska sakkunskapen.

Skogarna bevaras bäst när lokalbefolkningen sätter värde på dem. Det gäller såväl i tropikerna som i våra boreala skogar. Erfarenheten har visat att olika beskogningsprojekt bara lyckas om skogarna kan ge lokalbefolkningen större fördelar än skogarnas alternativa värde, som till exempel en källa till ved. Värdet kan dock inte skapas på ett ögonblick. Det krävs samarbete över sektorsgränserna för att skapa det.

avdelningschef Juha Niemelä och skogsrådet Marja Kokkonen, jord- och skogsbruksministeriet