Hoppa till innehåll

Juha Niemelä ja Marja Kokkonen: EU tehostaa toimia maailman metsien säilyttämiseksi

EU2019FI
Julkaisuajankohta 13.12.2019 13.12
Kolumni
Kuva: maa- ja metsätalousministeriö

Metsien merkitys on äärimmäisen tärkeä, niin hiilensidonnan, luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kuin erilaisten elinkeinojen tukemisen kannalta kaikkialla maailmassa. Ilmastokriisi sekä laajat ja tuhoisat metsäpalot ovat tuoneet esille metsien merkityksen.

EU:n jäsenvaltiot yksimielisesti jakavat huolen maailman metsien tilasta ja sitoutuvat yhteistyöhön ja toimenpiteisiin tilanteen parantamiseksi. Tämä käy ilmi maatalous- ja kalastusneuvoston käsittelyssä 16. joulukuuta olevista päätelmistä komission tiedonantoon EU:n toimien tehostamisesta maailman metsien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi.

Vaikka komission tiedonannon otsikko koskee maailman metsien suojelua, on itseasiassa kyseessä paljon suuremmasta kokonaisuudesta. Metsien on säilyttävä elinvoimaisina koko maailmassa. Metsät tukevat ihmisten hyvinvointia esimerkiksi vaikuttamalla suotuisasti ilmastoon ja puhtaaseen veteen.

Metsät vaikuttavat kestävän kehityksen tavoitteisiin

Painetta metsien muuttamiseksi muuhun käyttöön aiheuttaa väestön kasvu ja sen mukanaan tuoma kasvava ravinnontarve. Keskeinen kysymys kuuluu, miten turvaamme samanaikaisesti ihmisten ruokahuollon ja säilytämme metsät. Myös paine korvata fossiilisia polttoaineita ja materiaaleja uusiutuvilla raaka-aineilla kasvaa. Miten tuemme metsien kestävää hoitoa ja käyttöä, tuotamme kestävästi kasvavalla väestölle tuotteita uusiutuvista raaka-aineista ja ylläpidämme metsäpeitettä?

Poliittisessa tai muussa päätöksen teossa ei ole mahdollista eristää vain yhtä muuttujaa, kehittää sitä ja odottaa suotuisaa kokonaisvaikutusta. Varsinkin luonnonvarojen ja maankäytön kysymyksissä on tarkasteltava laajempaa kokonaisuutta ja pyrittävä ymmärtämään kaikki ne seikat, johon tehdyt päätökset vaikuttavat.

Metsät vaikuttavat useiden YK:n Agenda 2030 -mukaisten kestävän kehityksen tavoitteiden täyttämiseen. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat kaikkien EU-maiden hyväksymät ja luovat siten hyvän pohjan EU-tason yhteistyölle. Metsäkysymyksissä EU-maat jakautuvat tuottaja- ja kuluttajamaihin. Erilaisista lähtökohdista huolimatta EU-maita yhdistää halu edistää kestävää metsien hoitoa ja käyttöä maailman laajuisesti. Neuvoston päätelmät komission tiedonannosta EU:n toimien tehostamiseksi maailman metsien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi ovat oiva osoitus tästä yksimielisyydestä.

Työtä helpottaa se, että kaikkea ei tarvitse aloittaa alusta. EU on jo pitkään toiminut eri tahoilla metsien hyväksi. Tästä esimerkkinä voidaan mainita EU FLEGT-toimintaohjelma ja siihen kuuluva puutavara-asetus. Lisäksi EU:n ja Afrikan välinen kumppanuusohjelma tarjoaa lisääntyviä mahdollisuuksia metsien kestävän käytön ja hoidon sekä metsäpinta-alan lisäämiseen.

Suomi on nostanut metsät keskustelunaiheeksi puheenjohtajakaudellaan

 Kuluneen syksyn ajan eri sektoreiden asiantuntijat lukivat komission tiedonantoa ja pohtivat sen vaikutuksia maailman metsien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi. Neuvoston päätelmien laatimiseen osallistui jäsenmaiden virkamiehiä metsäalan lisäksi muun muassa ympäristö-, kauppa-, ilmasto-, kehitys- ja maatalouspolitiikan alalta. Suomi onnistui EU-puheenjohtajakaudellaan tuomaan yhteen asiantuntijoita monipuolisesti eri sektoreilta.

Metsät ovat muutenkin olleet Suomen puheenjohtajakaudella esillä monissa eri yhteyksissä. Virallisen maatalous- ja kalatalousneuvoston eli ministerikokouksen asialistalle nostettiin Suomen toimesta kaksi metsäistä aihetta: komission tiedonanto maailman metsistä sekä EU:n metsästrategian tulevaisuus. Metsäteema huipentuu joulukuun maa- ja kalatalousneuvostossa, jossa hyväksytään neuvoston päätelmät komission tiedonantoon ja jossa ministerit lounaalla keskustelevat metsistä teemalla ”Maailman metsät luovat kestävän tulevaisuuden”.

EU:lla on mahdollisuus olla globaali johtaja kestävän metsien hoidon ja käytön saralla. Korkean tason keskustelut ja siilojen yli kommunikointi vain parantavat eurooppalaista asiantuntijuutta.

Metsät säilyvät parhaiten, kun niillä on arvoa paikallisille ihmisille. Tämä pätee niin tropiikissa kuin  meillä boreaalisissa metsissä. Kokemukset ovat osoittaneet, että erilaiset metsityshankkeet onnistuvat vain, jos metsät voivat tuoda paikallisille ihmisille merkittävämpää hyötyä kuin metsien vaihtoehtoinen arvo, joka voi olla esimerkiksi polttopuunlähde. Arvoa ei kuitenkaan voida luoda silmänräpäyksessä. Sen luomiseen vaaditaan yhteistyötä yli sektoreiden.

ylijohtaja Juha Niemelä ja metsäneuvos Marja Kokkonen, maa- ja metsätalousministeriö