Hoppa till innehåll

Milla Kouri: Fastställandet av investeringars hållbarhet framskrider i EU

EU2019FIfinansministeriet
Utgivningsdatum 17.10.2019 8.45
Kolumn

En investerare kan genom sina val bromsa klimatförändringarna, om han eller hon kan jämföra hur ansvarsfulla olika investeringsobjekt är. Jämförelsen kommer att underlättas av ett klassifikationssystem för investeringar, vars införande Finland som EU-ordförande har främjat.

Finland nådde en betydande milstolpe i främjandet av projektet när medlemsländerna nådde politisk enighet om klassifikationssystemet den 25 september. Finland fick av EU-ambassadörerna mandat att som ordförande i rådet inleda en trepartsdialog om förslaget till förordning med Europaparlamentet och Europeiska kommissionen.

Hållbara investeringsobjekt behöver kapital

Det är viktigt att integrera hållbar finansiering i uppnåendet av målen enligt klimatavtalet från Paris. För att EU:s klimat- och energimål ska kunna nås måste ett årligt investeringsunderskott på nästan 180 miljarder euro undanröjas inom EU. Ett så stort investeringsunderskott åtgärdas inte enbart med offentliga medel, utan det behövs privat kapital och kapitalmarknader för att genomföra det gemensamma klimatarbetet.

För att kapital ska styras till allt hållbarare investeringsobjekt måste investeraren ha möjlighet att bedöma objektets miljökonsekvenser. Detta eftersträvas genom EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt, som inbegriper inrättande av ett EU-system för klassificering av hållbara investeringar.

Minimikrav för gröna investeringsobjekt

Vad är en grön investeringsprodukt? Olika tjänsteleverantörer använder olika metoder för att fastställa den finansiella produktens gröna karaktär. Det är svårt för investerare att veta med säkerhet om en grön aktiefond verkligen är grön och när det är fråga om så kallad grönmålning.

EU:s klassifikationssystem inför minimikrav för gröna investeringsobjekt och standardiserar därigenom miljömässigt hållbara investeringar på finansmarknaden. Tjänsteleverantören kan till exempel berätta för kunden att en investeringsfond till 60 procent uppfyller kriterierna för EU:s hållbarhetsklassificering.

Enhetliga kriterier och en enhetlig uppfattning om hållbarhet förbättrar investerarnas ställning när de bättre än tidigare kan jämföra olika tjänsteleverantörers gröna fonder och andra gröna investeringsprodukter. På så sätt kan också investerarna bättre lita på att de investerar grönt och delta i att göra världen hållbarare.

Milla Kouri, finansexpert, finansministeriet

Frågan kommer att diskuteras i Helsingfors den 30–31 oktober när finansministeriet och Finlands Bank ordnar konferensen Greener Finance for Sustainable Future.