Hoppa till innehåll

Överenskommelse i Europeiska rådet: EU ska bli klimatneutralt senast 2050

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 13.12.2019 12.45
Pressmeddelande
Kuva: Joona Suni

EU-ländernas ledare har föresatt sig att göra EU klimatneutralt till 2050. Målet uppställdes vid Europeiska rådets möte i Bryssel den 12 december. Ett medlemsland meddelade dock att det i detta skede inte kan förbinda sig till att uppnå målet.

”Ett av huvudmålen för Finlands EU-ordförandeskap har varit EU:s ambitiösa långsiktiga klimatmål och vi har gjort allt vi kan för att en överenskommelse ska nås. I dag fattade vi ett beslut om ett gemensamt åtagande för EU, men ett medlemsland förbinder sig tyvärr ännu inte till att genomföra beslutet. Arbetet fortsätter till denna del och jag tror att varje medlemsland nästa sommar förbinder sig till att uppnå klimatmålet fullt ut”, säger statsminister Sanna Marin.

Klimatneutralitet innebär att samhället producerar enbart så mycket utsläpp som det kan binda koldioxid ur atmosfären. I enlighet med klimatavtalet från Paris ska avtalsparterna lämna en långsiktig klimatplan till FN senast 2020. Parisavtalet syftar till att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen betydligt under två grader jämfört med förindustriell nivå. De länder som har förbundit sig till avtalet strävar efter att vidta åtgärder som får uppvärmningen att stanna under 1,5 grader.

”EU har som den första ekonomiska makten förbundit sig till klimatneutralitet senast 2050. Det är ett viktigt budskap också till klimatmötet i Madrid, även om ett medlemsland fortfarande saknas i ledet. Det räcker dock inte med enbart det långsiktiga målet. När EU nästa år skärper sitt utsläppsminskningsmål för 2030, måste uppdateringen vara i linje med att klimatuppvärmningen begränsas till 1,5 grader”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen, som deltar i FN:s klimatmöte i Madrid.

Klimatåtgärder behövs snabbt

Enligt den rapport som publicerats av den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC) har jordens temperatur redan stigit med ungefär en grad jämfört med förindustriell tid, det vill säga åren 1850–1900. Om uppvärmningen fortsätter i samma takt som i dag, kommer 1,5-gradersgränsen att överskridas före mitten av detta århundrade. Enligt rapporten kommer en klimatuppvärmning på över 1,5 grader att avsevärt påskynda att arter dör ut, att allt fler områden blir livsodugliga och att vattentillgången och matproduktionen hotas.

Det klimatmål som behandlades i Europeiska rådet bygger på Europeiska kommissionens meddelande En ren jord åt alla – En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi från 2018. Meddelandet inledde en diskussion om hur Europa ska anta och lämna den långsiktiga klimatstrategin till FN. Att bromsa klimatförändringarna har varit ett av de genomgående temana för Finlands EU-ordförandeskap. Det har lyfts fram konsekvent i nästan alla rådskonstellationer.

Mer information

Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn +358 50 468 5949
Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn +358 295 160 995
Dimitri Qvintus, specialmedarbetare (pressrelationer), tfn +358 50 574 0956
Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden och internationella ärenden, tfn +358 40 537 0733, statsrådets kansli