Hoppa till innehåll

Riitta Sauni: Bekämpningen av arbetsrelaterad cancer ska effektiviseras i Europa

EU2019FI
Utgivningsdatum 26.11.2019 9.15
Kolumn
Kuva: social- och hälsovårdsministeriet

I Europa insjuknar årligen cirka 120 000 arbetstagare i arbetsrelaterad cancer och 80 000 dör i den. Uppskattningsvis 53 procent av alla arbetsrelaterade dödsfall i Europeiska unionen och andra utvecklade länder orsakas av cancer. Bekämpningen av arbetsrelaterad cancer har effektiviserats i Europa under de senaste åren.

Asbest är fortfarande den vanligaste orsaken till arbetsrelaterad cancer

De vanligaste arbetsrelaterade cancerformerna är lungcancer, mesoteliom (uppstår till följd av exponering för asbest) och cancer i urinblåsan. Byggbranschen, den kemiska branschen, bil- och möbelindustrin, tillverkningen av metallprodukter och metallförädlingen är branscher med särskilt stor cancerrisk.

Orsaken till arbetsrelaterad cancer är i allmänhet exponering för cancerframkallande ämnen, det vill säga cancerogener. Största delen av sjukdomsfallen är orsakade av exponering för asbest under de gångna årtiondena. Sexvärda kromföreningar och nickelföreningar är för närvarande de vanligaste riskfaktorerna för cancersjukdomar.

Det har också konstaterats samband mellan cancer och strålning, stress och andra faktorer som hänför sig till organiseringen av arbetet och arbetsförhållandena. Dessutom finns det belägg för att arbetsrelaterad exponering för hormonstörande ämnen eller vissa nanomaterial kan orsaka cancer.

Striktare EU-lagstiftning under de senaste åren

EU-lagstiftningen har uppdaterats genom att gränsvärden har fastställts för olika kemikalier. För närvarande omfattar lagstiftningen gränsvärden för 25 cancerframkallande ämnen, vars användning måste begränsas på arbetsplatserna.

Europeiska kommissionen har i ett meddelande förbundit sig till att skydda arbetstagare mot arbetsrelaterad cancer. I samband med detta mål har direktivet om carcinogener och mutagener reviderats så att det omfattar exponeringsgränser för allmänna cancerframkallande kemikalier på arbetsplatser i Europa.

Europeiska kommissionen håller också på att uppdatera det så kallade cancerdirektivet genom fyra separata förslag till direktiv. Syftet med förslagen är att öka antalet bindande gränsvärden för cancerframkallande ämnen.

Tre av de direktiv som uppdateras är redan färdiga och håller på att genomföras nationellt.

Det fjärde förslaget till direktiv är under beredning vid kommissionen, som sannolikt lägger fram sitt förslag till direktiv i början av 2020.

Arbetsrelaterad cancer kan förebyggas

När det gäller förebyggande av arbetsrelaterad cancer är det viktigaste att se till att arbetsförhållandena följer författningar och anvisningar. I princip kan alla arbetsrelaterade sjukdomar förebyggas genom trygga och hälsosamma arbetsförhållanden.

På arbetsplatser ska cancerframkallande ämnen identifieras och exponeringen för dem utredas. Metoderna för riskhantering har utvecklats och utvecklas hela tiden. Det finns alltså ingen brist på verktyg. Dessutom finns det mycket forskningsmaterial om arbetsrelaterade cancerformer.

Största delen av dödsfallen i cancer skulle kunna förebyggas genom rätt enkla åtgärder. Exponering för carcinogener kan förebyggas på samma sätt som exponering för kemikalier överlag.

Det är viktigt att komma ihåg principen om att arbetarskyddsåtgärder med allmän verkan ska införas före personlig skyddsutrustning. Man måste alltså först överväga om det är möjligt att förhindra uppkomsten av risker och olägenheter eller om de kan avlägsnas eller ersättas med mindre skadliga ämnen. Finns det tekniska eller organisatoriska sätt att minska exponeringen? Om sådana inte hittas eller om de inte ensamma är en tillräcklig lösning, behövs lämplig personlig skyddsutrustning.

Ett gemensamt problem – gemensamma lösningar

Utöver lagstiftning, anvisningar och forskning behövs det också informationsutbyte och kommunikation för att bekämpa arbetsrelaterad cancer.

EU inledde 2016 en kampanj mot arbetsrelaterad cancer, Roadmap on Carcinogens. Sex organisationer, bland annat Europeiska kommissionen och Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha), undertecknade ett frivilligt avtal om att informera om arbetsrelaterade carcinogener och utbyta god praxis när det gäller bekämpning av arbetsrelaterad cancer. Sedan dess har ytterligare länder anslutit sig till kampanjen.

Under Finlands EU-ordförandeskap kommer de länder och organisationer som deltar i kampanjen att samlas till ett möte i Helsingfors där man bland annat ska behandla kampanjens hittills uppnådda resultat, framtida utmaningar, gränssnitten mellan kemikalielagstiftningen och arbetsmiljölagstiftningen samt biomonitorering vid bedömningen av arbetstagarnas exponering.

Efter Finland fortsätter Tyskland med kampanjen Roadmap on Carcinogens under sitt EU-ordförandeskap.

Även du kan delta i kampanjen som enskild person eller tillsammans med din arbetsplats. Anvisningar och ytterligare information hittar du på kampanjens webbplats.

Tillsammans och genom gränsöverskridande verksamhet kan vi effektivare förebygga arbetsrelaterad cancer.

Riitta Sauni, medicinalråd, social- och hälsovårdsministeriet