Hoppa till innehåll

Tuuli Orasmaa: Lärdomar ur bastukulturen för bindning av koldioxid i marken

EU2019FI
19.9.2019 11.25
Kolumn
Foto: ord- och skogsbruksministeriet

Huvudtemat vid det informella mötet mellan jordbruksministrarna är bindning av koldioxid i marken som en klimatåtgärd inom jordbruket. Det lönar sig att närma sig mötet på samma sätt som man går in i en finsk rökbastu, nämligen med huvudet lite nedböjt – dörröppningarna till gamla bastur är små – och med utsträckta händer för att kunna ta sig fram i halvmörkret. Vi går mot någonting nytt.

Mångsidig nytta av koldioxidbindning

Nästan hälften av EU:s yta används av jordbruket och i jordbruksmarken finns det ett kollager som är mångdubbelt större än EU:s årliga totala utsläpp. Man bör ta hand om dessa kollager. Med lämpliga odlingsmetoder kan marken binda mer koldioxid ur atmosfären än för närvarande. Under de senaste årtiondena har åkrarnas kollager allmänt sett minskat i EU.

Utöver klimatfördelarna gillar också odlarna att kollagren ökas, eftersom det ökar markens bördighet och bidrar till anpassningen till klimatförändringarna och det extrema vädret.

Forskning och utveckling behövs fortfarande

Beräkningarna av vilken klimatpåverkan bindningen av koldioxid i jordbruksmarken får är i bästa fall imponerande. Enligt IPPC:s (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) markanvändningsrapport (https://www.ipcc.ch/report/srccl/) är ökning av markens kolhalt en av de betydelsefullaste klimatåtgärderna inom markanvändningssektorn.

Kolbindningen är dock förknippad med osäkra faktorer som hur kolet som binds i marken stannar kvar där och hur klimatpåverkan ska mätas. Forskning och uppföljningsmetoder utvecklas hela tiden. När man planerar klimatåtgärder och den politik som stöder dem måste man vara ödmjuk när kunskaperna ökar. På samma sätt stiger man också in i en rökbastu – man riktar inte blicken mot skyn utan mot fötterna. Det är lätt hänt att man slår huvudet i dörrkarmen om man glömmer omgivningens begränsningar.

Finland uppmuntrar medlemsländerna till åtgärder

Vid det informella mötet mellan jordbruksministrarna strävar man efter att utreda hur koldioxidbindningen bäst kan främjas bland annat genom EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Man hoppas också att medlemsländerna ska dela med sig av sina erfarenheter av nationella åtgärder som bidrar till koldioxidbindning. I Finland, liksom i många andra av EU:s medlemsländer, bedrivs det mångsidig forskning om koldioxidbindning i jordbruksmark. Det pågår också projekt som odlarna deltar i.

Mötet har som mål att öka diskussionen om möjligheterna och utmaningarna när det gäller att binda koldioxid i jordbruksmark samt att uppmuntra EU:s medlemsländer att vidta åtgärder. Det bästa resultatet för såväl klimatet som det europeiska jordbruket nås när koldioxidbindningen förbättras i hela unionen. På samma sätt skapas det bästa bastubadet: genom noggranna förberedelser och i sällskap med andra.

Tuuli Orasmaa, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet