Finlands regering och Europeiska kommissionen samarbetar för hållbarhet och säkerhet i Europa

EU2019FIStatsrådets kommunikationsavdelning
5.7.2019 11.37
Pressmeddelande
Gruppbild av Finlands regering och Europeiska kommissionen på Ständerhuset
Finlands regering och Europeiska kommissionen på Ständerhuset. Foto: statsrådets kansli

Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och kommissionärerna träffade statsminister Antti Rinne och Finlands regering den 4 och 5 juli i Helsingfors. I diskussionerna förbereddes regeringens och kommissionens samarbete som främjar prioriteringarna för Finlands EU-ordförandeskap och prioriteringarna i EU:s nya strategiska agenda.

Europeiska rådet enades i juni om EU:s strategiska agenda. I den fastställs unionens prioriteringar för de kommande fem åren. Finland är det första ordförandeskapslandet som genomför den nya agendan i rådets arbete.

”Ett intensivt samarbete mellan ordförandeskapslandet och kommissionen är särskilt viktigt nu när vi försvarar den europeiska integrationens hörnstenar: fred, säkerhet, stabilitet, demokrati och välfärd”, sade statsminister Antti Rinne.

Statsminister Rinne: EU klimatneutralt till 2050

Statsminister Rinne och kommissionens ordförande Juncker diskuterade vid sitt möte de viktigaste temana under Finlands ordförandeskap, det vill säga klimatet, den fleråriga budgetramen, partnerskapet mellan EU och Afrika, rättsstatsprincipen, tillväxten och säkerheten.

”Vi vill samarbeta med kommissionen särskilt i klimatfrågor. Det är viktigt att EU talar med en röst vid de internationella klimatförhandlingarna och uppnår enighet om målet att göra EU klimatneutralt till 2050”, sade statsminister Rinne.

Vid mötet diskuterades också utvidgningen och politiken för Arktis.

”Vid vårt möte tackade jag ordförande Juncker och kommissionen för deras strävan att utveckla en arktisk strategi för EU för att bemöta områdets utmaningar och möjligheter. Under sitt ordförandeskap vill Finland stärka EU:s politik för Arktis, som ska fokusera på att bromsa klimatförändringarna”, berättade statsminister Rinne.

Gruppdiskussioner om budgetramen, konkurrenskraften och säkerheten 

Europeiska kommissionens kommissionärer och Finlands regering delade in sig i tre grupper på Ständerhuset. Temana i grupperna var en flerårig budgetram för 2021–2027, ett rättvist, hållbart och konkurrenskraftigt Europa samt ett inflytelserikt Europa som skyddar. Slutsatserna från diskussionerna behandlades i ett gemensamt sammanträde mellan Finlands regering och kommissionen.

Efter det gemensamma sammanträdet bjuds kommissionärerna och Finlands regering på lunch av republikens president. Därefter besöker kommissionärerna riksdagen. Kommissionens besök började torsdagen den 4 juli med middag för Finlands regering och kommissionen i statsministerns tjänstebostad Villa Bjälbo.

Europeiska kommissionen har som tradition att när ett EU-ordförandeskap inleds besöka ordförandeskapslandet och förbereda samarbetet. Finland är ordförande i Europeiska unionens råd från den 1 juli till den 31 december 2019.

Mer information

Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för EU-ärenden, tfn +358 50 468 5949,
Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn +358 295 160 995,
Dimitri Qvintus, specialmedarbetare (medierelationer), tfn +358 50 477 7362,
Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn +358 295 160 319,
Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn +358 40 537 0733, statsrådets kansli

Antti Rinne
EU
EU-ordförandeskap
Europeiska kommissionen
arktiska regionen
fleråriga budgetramar
klimat
konkurrenskraft
säkerhet och trygghet