Hoppa till innehåll

Det finländska ordförandeskapet föreslår att EU ska satsa mer på att bygga upp en hållbar framtid

EU2019FI
Utgivningsdatum 5.12.2019 8.29
Pressmeddelande
Foto: Sera Martikainen, statsrådets kansli

Finland har överlämnat ordförandelandets förslag till flerårig budgetram 2021–2027 till medlemsländerna. Förslaget uppgår till sammanlagt 1 087 miljarder euro för sju år, vilket motsvarar 1,07 procent av EU-ländernas bruttonationalinkomst. Enligt förslaget satsar man på unionens nya prioriteringar, såsom klimatåtgärder, forskning och innovation samt migrationshantering. Genom förslaget säkerställs också finansiering för den reformerade jordbrukspolitiken och för sammanhållningspolitiken som stöder tillväxt.

”Finland har lyssnat på medlemsländernas synpunkter och lagt fram ett balanserat förslag, som beaktar både de nya prioriteringarna och de traditionella politikområdena. Vårt arbete som ordförandeland är nu avklarat i fråga om budgetramen, och Europeiska rådets ordförande tar över ansvaret för förhandlingarna", säger Europaminister Tytti Tuppurainen.

Mer finansiering för unionens nya prioriteringar

Som ordförandeland föreslår Finland att EU i sin fleråriga budgetram ska anvisa

  • sammanhållningspolitiken, det vill säga stödet till regionerna, 323 miljarder euro,
  • stödet till jordbruket samt utvecklingen av jordbruket 334 miljarder euro,
  • andra program, inklusive nya prioriteringar, 356 miljarder euro.

Ordförandelandets förslag har lagts fram i 2018 års priser och i det beaktas Storbritanniens beslut att utträda ur unionen. Unionens andra program, inklusive nya prioriteringar, utgör den största finansieringsandelen i ordförandelandets förslag. Jämfört med den nuvarande budgetramen skulle finansieringen av unionens andra program, inklusive de nya prioriteringarna, öka med 37 procent. På detta sätt skulle EU satsa mer än tidigare på till exempel forskning och innovation, klimatåtgärder, migrationshantering och den övergripande säkerheten.

Nedskärningarna i sammanhållnings- och jordbruksfinansieringen har i ordförandelandets förslag förenhetligats jämfört med kommissionens förslag.

”Det är viktigt att satsa på nya prioriteringar för att vi ska kunna svara på de utmaningar som klimatförändringarna medför, skapa hållbar tillväxt i Europa och trygga våra medborgares övergripande säkerhet. Samtidigt bör vi beakta regionernas särskilda behov och stöda utvecklingen av jordbruket", säger minister Tuppurainen.

”Det finns också skäl att notera att genom finansieringen av jordbruket, och i synnerhet landsbygdsutvecklingen, stöds också klimatåtgärderna i hög grad. Sammanlagt 40 procent av den finansiering som anvisas jordbruket ska användas till klimatarbete”, tillägger minister Tuppurainen.

Minst 25 procent av hela budgeten riktas till klimatfinansiering

Europeiska kommissionen har föreslagit att 25 procent av unionens budgetutgifter ska stöda klimatmålen. Som ordförandeland föreslår Finland att 25 procent ska vara en miniminivå i den kommande fleråriga budgetramen.

I enlighet med kommissionens förslag innehåller ordförandelandets förslag dessutom en mekanism som ska skapa villkorlighet mellan  följandet av rättsstatsprinciper och mottagandet av EU-medel.

Förhandlingarna fortsätter i Europeiska rådet

Finland utarbetade förslaget i egenskap av ordförandeland i Europeiska unionens råd och i enlighet med Europeiska rådets politiska vägledning och tidsplan. Förslaget bygger på de bilaterala förhandlingar som har förts med medlemsländerna under hösten samt på diskussioner som förts i allmänna rådet och Europeiska rådet.

Nu när ordförandelandet har utarbetat sitt förslag övergår ledningsansvaret för förhandlingarna till Europeiska rådets ordförande. Förhandlingarna kommer att avslutas slutligen när Europaparlamentet har gett den nya budgetramen sitt godkännande.

Mer information

Satu Keskinen, enhetschef, statsrådets kansli, tfn +358 295 160 302, satu.keskinen(a)vnk.fi
Matti Niemi, specialmedarbetare, tfn +358 45 679 1717, statsrådets kansli

Tytti Tuppurainen