Hoppa till innehåll

Finland kompenserar EU-ordförandeskapsperiodens flygutsläpp

EU2019FImiljöministeriet
Utgivningsdatum 27.6.2019 18.04
Pressmeddelande

Finland kompenserar utsläppen från flygresor till EU-ordförandeskapsmöten genom att finansiera projekt som minskar växthusgasutsläpp och samtidigt främjar målen för hållbar utveckling. Kompensationen är en konkret klimatåtgärd och en del av ordförandeskapets hållbara mötesarrangemang. Bakom kompensationen finns behovet att reagera på klimatförändringarna.

Beloppet som kan användas för utsläppskompensationen är cirka en halv miljon euro. Finlands regering beslutade att använda till kompensation de pengar som ursprungligen hade reserverats för traditionella ordförandeskapsgåvor.

”Klimatförändringarna utmanar oss alla att ändra våra vanor. Genom en konkret klimatåtgärd, dvs. genom att kompensera EU-ordförandeskapets utsläpp, vill vi fästa uppmärksamheten vid klimatpåverkan av mötesverksamhet och förnya traditionella sätt”, säger statsminister Antti Rinne.

”Utsläpp måste minskas överallt. Målet med våra mötesarrangemang är att överlag minska flygresorna. Och när det är nödvändigt att flyga kompenserar vi utsläppen så att utsläppsminskningarna är verkliga och bestående och främjar uppnåendet av målen för hållbar utveckling”, konstaterar miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Projekten minskar utsläpp och främjar hållbar utveckling runtom i världen

De fyra projekt som får finansiering minskar bevisligen växthusgasutsläpp. Projekten dämpar klimatförändringarna och främjar lokalsamhällens välfärd och hälsa.

Dessutom stöder de FN:s mål för hållbar utveckling och Finlands prioriteringar i utvecklingspolitiken.

I Honduras finansieras ett projekt bidrar till att privathushåll och småföretag börjar använda effektivare spisar. I spisarna brinner veden renare och effektivare, vilket förbättrar luften inomhus samtidigt som avverkningen av brännved minskar i den lokala skogen. I Vietnam genomförs ett projekt som minskar metanutsläppen från behandlingen av kommunalt avfall och främjar den cirkulära ekonomin. Tack vare projektet sorteras avfallet, återvinns plasten och tillverkas miljövänlig gödsel av det organiska avfallet.

Målet med det projekt som finansieras i Uganda är att producera rent dricksvatten utan att koka vattnet. Det här förbättrar lokalinvånarnas hälsa och saktar ner minskningen av skogar. Genom ett vattenkraftsprojekt i Laos produceras det ren, förnybar energi. Växthusgaserna minskar när vattenkraft ersätter en del av den fossila energin i elnätet. Projektet skapar också arbetstillfällen för lokalinvånare och främjar utvecklingen av näringsgrenar.

Projekten beaktar internationella kvalitetsstandarder och god praxis

Kompensationen av utsläpp sker genom att köpa och makulera så kallade Gold Standard CER-enheter, dvs. certifierade utsläppsminskningar, som projekten producerar. Enheterna följer såväl FN:s mekanism för en ren utveckling som Gold Standard, som inrättats av icke-statlig organisationer. När enheterna makuleras i utsläppsregistret, säkerställer det att de inte används flera gånger.

Under EU-ordförandeskapet kommer det att uppstå uppskattningsvis 18 000 ton koldioxidutsläpp från flygresor. Annulleringen av en CER-enhet kompenserar utsläpp som motsvarar ett ton koldioxid. Med den budget som har reserverats för kompensationen av utsläpp köps 130 000 Gold Standard CER-enheter.

”Att beräkna utsläppen exakt är svårt. Därför överkompenserar vi dem. Vi följer utsläppsmängden och uppdaterar uppskattningen under ordförandeskapet”, säger Anja Laisi, chef för sekretariatet för EU-ordförandeskapet. 

Kompensationen av utsläpp har beretts i en expertgrupp, som består av företrädare för statsrådets kansli, utrikesministeriet, miljöministeriet, Finlands miljöcentral och Jubileumsfonden för Finlands självständighet (Sitra). De enheter som projekten producerar köps från företaget South Pole, som är en internationellt känd aktör på området.

Mer information fås av

Anja Laisi, chef för sekretariatet för EU-ordförandeskapet, statsrådets kansli, tfn 0295 160 424
Karoliina Anttonen, regeringssekreterare, miljöministeriet, tfn 0295 250 065