Meny

Initiativet till att inrätta en europeisk försvarsfond diskuteras i Helsingfors

EU2019FIFörsvarsministeriet 1.10.2019 11.45
Nyhet

Kommissionen har föreslagit att det inom budgetramen för 2021–2027 ska inrättas en europeisk försvarsfond som ska stöda investeringar i gemensam forskning och utveckling av försvarsmateriel och försvarsteknik. Som en del av EU-ordförandeskapet ordnar Finland en högnivåkonferens den 3–4 oktober där man för diskussion om genomförandet av försvarsfonden.

Konferensen sammanför över 200 experter från EU-institutionerna, medlemsländerna, den europeiska försvarsindustrin, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer.

Finansiering för forsknings- och utvecklingsverksamhet i företag och forskningsinstitut

Europeiska försvarsfonden (European Defence Fund, EDF) är Europeiska kommissionens förslag till nytt finansieringsinstrument, som ska omfatta 13 miljarder euro. Instrumentet syftar till att stärka den europeiska försvarsforskningen och utvecklingen av prestationsförmågan. Avsikten är att genom fonden finansiera sådana europeiska samprojekt inom försvarsområdet som ska hantera de brister i prestationsförmågan som medlemsländerna tillsammans identifierat. Den slutliga storleken på Europeiska försvarsfonden fastställs i förhandlingarna om EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027.

Europeiska försvarsfonden är en del av EU:s säkerhets- och försvarssamarbete som utvecklats under de senaste åren. Under sitt EU-ordförandeskap strävar Finland efter att säkerställa att de uppställda målen för säkerhets- och försvarssamarbetet uppnås effektivt.

Ytterligare information

Mari Eteläpää, konsultativ tjänsteman, försvarsministeriet, tfn +358 295 140047
Frans Peltonen, specialsakkunnig, försvarsministeriet, tfn +358 295 140021

fleråriga budgetramar
forskning och utveckling
försvar
säkerhet och trygghet