Meny

Rådet stöder EU:s anslutning till Europakonventionen

EU2019FIUtrikesministeriet 7.10.2019 14.15
Nyhet
Foto: Sera Martikainen / statsrådets kansli

Genom att anta kompletterande förhandlingsdirektiv fastställde EU:s råd den 7 oktober sitt stöd för EU:s anslutning till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) och för ett snabbt återupptagande av förhandlingarna med Europarådet.

EU:s anslutning till Europakonventionen är en rättslig förpliktelse som grundar sig på fördraget om Europeiska unionen. Genom att ansluta sig till Europakonventionen ansluter sig EU till en gemenskap av 47 europeiska stater som redan är parter i konventionen och som har samtyckt till att Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna övervakar att de iakttar konventionen.

Stor betydelse för alla européer

EU:s anslutning garanterar ett stabilt och enhetligt skydd av de grundläggande rättigheterna i hela Europa. En anslutning ger personer och företag möjlighet att hos Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna överklaga EU-institutionernas åtgärder. Dessutom framhäver unionens anslutning ett engagemang för gemensamma värden, demokrati och rättsstatsprincipen. Respekt på nationell nivå för mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och demokratiska principer är en viktig faktor också inom effektiviseringen av det regelbaserade multilaterala samarbetet.

År 2013 nådde EU och de stater som är parter i Europakonventionen en preliminär överenskommelse om utkastet till anslutningsfördrag. I sitt yttrande 2/13 av den 18 december 2014 ansåg dock Europeiska unionens domstol att utkastet till anslutningsfördrag till vissa delar inte var förenligt med unionsrätten. 

Rådet har upprepade gånger uttryckt sitt engagemang i att främja EU:s anslutning till Europakonventionen. Samtidigt har rådet påpekat att det finns behov av att finna hållbara lösningar på alla de rättsliga frågor som domstolen lyfte fram i sitt yttrande från december 2014.

Mer information

Maria Guseff, lagstiftningsråd, enheten för EU- och traktaträtt, tfn +358 295 351 158, [email protected]

Jenna Oja, rättsliga och institutionella frågor, Finlands ständiga representation vid EU, +32 470 914 276, [email protected]

Europarådet
mänskliga rättigheter