Meny

EU:s utbildningsministrar och finansministrar diskuterade kopplingen mellan utbildning och hållbar tillväxt

EU2019FIFinansministerietUndervisnings- och kulturministeriet 8.11.2019 18.30
Nyhet
Foto: Joona Suni, Finlands ständiga representation vid EU

Finland arrangerade som första EU-ordförandeland ett gemensamt rådsmöte mellan ministrarna med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor och utbildningsfrågor den 8 november i Bryssel. Vid mötet diskuterades hur utbildningen kan stöda välfärd och hållbar tillväxt på lång sikt.

Finlands finansminister Mika Lintilä och undervisningsminister Li Andersson bjöd in EU-ländernas ministrar att diskutera följande frågor: 

  • Vilka politiska åtgärder främjar bäst effektivitet, genomslagskraft och jämställdhet på utbildningsområdet?
  • Hur eftersträvas högklassiga inlärningsresultat, hög utbildningsnivå och jämlik utbildning?
  • Vilken roll ska EU-samarbetet ha i framtiden när det gäller att stärka utbildningens höga kvalitet?

Efter det gemensamma mötet höll finansministrarna och utbildningsministrarna egna rådsmöten.

Beskattning och klimatfinansiering diskuteras av finansministrarna

Finansministrarna siktade på att nå enighet om de lagstiftningsförslag som ska öka samarbetet mellan skattemyndigheter och betaltjänstleverantörer i kampen mot mervärdesskattebedrägerier. Enligt förslagen ska betaltjänstleverantörerna rapportera uppgifter om gränsöverskridande betalningstransaktioner. Uppgifterna ska samlas i ett elektroniskt system, som medlemsländernas myndigheter för bedrägeribekämpning kan använda för att utreda mervärdesskattebedrägerier.

Ministrarna strävade också efter politisk överenskommelse om en reform av den särskilda momsordningen för att minska småföretagarnas administrativa börda. Förslaget utvidgar skattefriheten för småföretag till att även omfatta företag som inte är etablerade i ett medlemsland.

Ministrarna antog slutsatser om klimatfinansiering, som stärker EU:s och medlemsländernas starka stöd för genomförandet av klimatavtalet från Paris.

På dagordningen fanns dessutom bland annat ärenden som gäller punktskattebelagda varor samt en lägesöversikt över beskattningen av den digitala ekonomin. Ordförandelandet Finland redogjorde vid mötet för ett gemensamt uttalande om virtuella tillgångar. Uttalandet ska beredas inför rådets möte i december.

Livslångt lärande och artificiell intelligens var teman i utbildningsrådet

Vid mötet i utbildningsrådet antog utbildningsministrarna slutsatser om livslångt lärande. I dem fästs uppmärksamhet vid hur livslångt lärande kan bidra till hållbar tillväxt och bemöta den tekniska omställningen och klimatförändringarna.

Utbildningsministrarna diskuterade dessutom den artificiella intelligensens möjligheter på utbildningsområdet. Som EU-ordförandeland främjar Finland införandet av en människocentrerad, etiskt hållbar artificiell intelligens i Europa. De möjligheter som artificiell intelligens erbjuder bör utnyttjas i utbildningen bättre än för närvarande.

Utbildningsrådet antog också en resolution om vidareutveckling av det europeiska området för utbildning. Genom resolutionen fastställer ministrarna att EU:s utbildningspolitik i fortsättningen ska vara starkt framtidsinriktad och strategisk.

Mer information

Li Andersson Mika Lintilä
artificiell intelligens
beskattning
ekonomi
klimat
livslångt lärande
tillväxt
utbildning