Hoppa till innehåll

Agenda för hållbar tillväxt

Det finska EU-ordförandeskapet har utarbetat en rapport om agendan för hållbar tillväxt. I rapporten presenteras en ny integrerad infallsvinkel till hållbar tillväxt, som visar att bidrag från olika relevanta politikområden med noggrant valda och välriktade politiska åtgärder är effektivare tillsammans och erbjuder mer synergier än om de vidtogs separat från varandra.

Det är tydligt att en framgångsrik och rättvis övergång till en forsknings- och innovationsledd klimatneutral digital ekonomi är ett gemensamt mål för all hållbar tillväxtpolitik. Dessutom kunde en klokt vald kombination av olika politiska åtgärder bättre bemöta medborgarnas berättigade oro över sina framtidsutsikter, sin sysselsättning, sin säkerhet och sina allmänna försörjningsmöjligheter.

Rapportens huvudbudskap

I rapporten fastställs de viktigaste politiska målen för nästa kommissions agenda och anges de åtgärder som behövs för att uppnå målen. Målen och således rapportens huvudbudskap är följande:

  • Att uppnå en rättvis övergång till klimatneutrala industrier, produktions- och tjänstesektorer, att bidra till reformen av den europeiska industrin och dess digitala nivå och att utveckla starka globala och europeiska industriella värdekedjor.
  • Att förstärka en innovationsvänlig inre marknad med ett gynnsammare företagsklimat, i synnerhet för små och medelstora företag, tillväxtföretag och tjänster, och att utreda hur företag säkerställer att deras verksamhet är i miljömässigt och socialt hänseende ansvarsfull.
  • Att främja innovationsledda övergångar med en ambitiös blandning av politiska åtgärder, som fokuserar på investeringar i kunskap, omsättning av forskningsresultat och spridning av sådana innovationer som erkänner forskning och utveckling som en grundförutsättning och drivande kraft för produktivitet, politik och lösningar när det gäller hållbar tillväxt.
  • Att göra EU till en global ledare i den digitala ekonomin och till en globalt attraktiv marknad för digitalisering och digitala tjänster.
  • Att främja Europas konkurrenskraft och produktivitet genom att investera i utbildning, kontinuerligt lärande, omskolning, kompetensutveckling och de nya färdigheter som behövs i en digital värld, den industriella omvandlingen och övergången till en klimatneutral ekonomi.
  • Att stärka den yttre dimensionen av EU:s konkurrenskraft och att bättre utnyttja den inre marknadens möjligheter för att förbättra den europeiska industrins globala konkurrenskraft.

Delaktighetsprocess

Utarbetandet av ordförandeskapsrapporten har skett via en delaktighetsprocess. Medlemsstaterna har lagt fram sina synpunkter vid flera olika skeden och forum inklusive på politisk nivå. Vid det informella mötet mellan konkurrenskraftministrarna i Helsingfors den 4 och 5 juli diskuterade ministrarna hållbar tillväxt och prioriteringarna i nästa kommissions program.

Utarbetandet av rapporten har skett i rådets arbetsgrupp för inre marknaden samt i arbetsgruppen för industri och forskning. Högnivågruppen för konkurrenskraft och tillväxt har bidragit till diskussionerna med en utgångspunkt i flera olika politikområden och prioriteringar.

Mer information

Ordförandeskapets rapport om hållbar tillväxt

Bildförsedd sammanfattning av rapporten om hållbar tillväxt