Hoppa till innehåll

Bindning av koldioxid i jordbruksmark

Bindning av koldioxid i jordbruksmark är ett sätt genom vilket jordbrukets koldioxidutsläpp kunde minskas och klimatförändringarna bromsas.

Bindning av koldioxid i marken är huvudtemat vid det informella mötet mellan EU:s jordbruksministrar den 22–24 september i Helsingfors. Vid det informella mötet kommer deltagarna att diskutera hur bindning av koldioxid i marken bäst kan främjas bland annat genom EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Jordbruksmarkens kollager är avsevärda

Nästan hälften av EU:s areal används av jordbruket och i jordbruksmarkens ytlager har det lagrats koldioxid som motsvarar en mångdubbel mängd av EU:s årliga totala utsläpp. Det är viktigt att ta hand om dessa lager och att utöka dem ytterligare, eftersom åkrarnas kollager allmänt taget har minskat i EU under de senaste årtiondena.

Odlingsmetoder och markanvändning påverkar koldioxidbindningen

Genom gynnsamma odlingsmetoder kan jordbruksmarken binda ännu mer koldioxid ur atmosfären än tidigare. Goda metoder för detta är till exempel ett växttäcke vintertid, flerårig vall samt reducerad jordbearbetning. Metoderna bör tillämpas i större utsträckning och effekterna undersökas och följas upp.

Vid det informella mötet mellan jordbruksministrarna strävar deltagarna efter att utbyta information om medlemsländernas pågående åtgärder som ökar koldioxidbindningen.

Bindningen av koldioxid i marken är också förknippad med osäkra faktorer. Det bundna kolet kan till exempel frigöras tillbaka till atmosfären om odlingsmetoderna eller markanvändningen ändras. Dessutom är koldioxidbindningen svår att mäta och åtgärdernas effekter syns först efter en lång tid.

Odlarna drar nytta av koldioxidbindning

Att öka kollagret i marken har utöver klimatfördelar många andra fördelar. Det kan förbättra markens bördighet och sålunda bidra till markens produktivitet. En god jordmån hjälper också jordbrukarna att anpassa sig till klimatförändringarna och extrema väder.

Genom det informella mötet mellan jordbruksministrarna vill man öka diskussionen om den nytta, de möjligheter och de utmaningar som bindning av koldioxid medför samt uppmuntra medlemsländerna att stödja koldioxidbindning som en del av EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Mer information

Ahti Hirvonen, enhetschef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn +358 295 162 337, [email protected]
Tuuli Orasmaa,  specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn +358 295 162 056, [email protected]