Hoppa till innehåll

Cirkulär ekonomi 2.0

Under sitt ordförandeskap har Finland som mål att cirkulär ekonomi ska integreras också i den nya kommissionens arbetsprogram. Programmet Cirkulär ekonomi 2.0 bör innehålla metoder som bidrar till ett hållbart nyttjande av naturresurser och till långlivade produkter som är i omlopp. Cirkulär ekonomi erbjuder redskap som hjälper oss att nå klimatmålen och förhindra att naturen utarmas. Cirkulär ekonomi skapar dessutom möjligheter till ny affärsverksamhet, arbetsplatser och en bättre vardag.

Målet att cirkulär ekonomi ska nå alla sektorer

Det behövs stora förändringar i den nuvarande ekonomiska modellen, eftersom det beräknas att förbrukningen av råvaror kommer att fördubblas fram till 2060. Den globala förbrukningen av råvaror motsvarar redan nu över 80 miljarder ton per år, och endast 9 procent av denna mängd återanvänds eller återvinns. Cirkulär ekonomi bör gälla alla områden vare sig det gäller byggande, textilier, transporter eller mat samt hela produktions- och konsumtionskedjan, med början i en hållbar produktplanering. Detta förutsätter förändringar i den offentliga sektorns, företagens och medborgarnas sätt att handla och leva.

Som ordförande i rådet har Finland som mål att rådet ska nå politisk överenskommelse om vad som krävs härnäst för en omställning till cirkulär ekonomi. Centrala förhandlingsfrågor är bland annat möjligheterna att främja cirkulär ekonomi med hjälp av produktpolitik och digitalisering, fortsatta åtgärder för att klarlägga gränssnitten i kemikalie-, produkt- och avfallslagstiftningen och för att avlägsna hinder för cirkulär ekonomi, strategier för cirkulär ekonomi inom de centrala sektorerna samt finansiering som stöder cirkulär ekonomi.

Den nuvarande handlingsplanen för cirkulär ekonomi är lyckad, men åtgärderna måste skärpas

Europeiska kommissionen gav i mars ut en rapport om genomförandet av den handlingsplan för cirkulär ekonomi som antogs 2015. Enligt rapporten är kommissionen väldigt nöjd med handlingsplanen. Åtgärder som redan genomförts är bl.a. avfallslagstiftningspaketet, EU-strategin för plast och direktivet om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön, dvs. det så kallade direktivet om plast för engångsbruk.

Enligt kommissionen behövs det dock ytterligare åtgärder för att den reviderade avfallslagstiftningen ska kunna verkställas och marknaden för returråvaror utvecklas. Dessutom bör det arbete som redan inletts på EU-nivå när det gäller kemikalier, en giftfri miljö, miljöinnovationer, miljömärkning, kritiska råvaror och gödselmedel ytterligare snabbas upp.

Medlemsländerna, kommissionen, parlamentet och intressegrupper visar alla sitt breda stöd för en fortsatt politik och tilläggsåtgärder som stöder cirkulär ekonomi.

Europeiska kommissionen, pressmeddelande: Vi sluter kretsloppet: EU-kommissionen genomför handlingsplanen för den cirkulära ekonomin

Ytterligare information

Jaakko Kuisma, tfn +32 473 532 399, [email protected]