Hoppa till innehåll

Dataekonomi

Finland har som mål att under sin EU-ordförandeskapsperiod stärka dataekonomins tillväxt och utnyttjandet av artificiell intelligens. Insatserna är ett led i utvecklingen av den interna marknaden i Europa. Utgångspunkten för dataekonomin ska vara kunden, alltså användaren.

Under sitt ordförandeskap ordnar Finland en högnivåkonferens om dataekonomin. Konferensen samlar på bred bas olika aspekter av dataekonomi med målet att fastställa principerna för en hållbar, konkurrenskraftig och människocentrerad dataekonomi.  På dataekonomikonferensen offentliggör Finland ordförandens slutsatser om de gemensamma europeiska principerna för dataekonomin. Rådet för transport och telekommunikation håller en politisk debatt om kärnfrågorna i en människocentrerad dataekonomi.

Dataekonomin tema för många evenemang

Nyttjandet av data och de möjligheter digitaliseringen ger inom transportsektorn är ett synligt inslag även vid andra evenemang under ordförandeskapet. Detta gäller till exempel Digital Transport Days och högnivåkonferensen Single European Sky med fokus på luftrumsplanering.

I rådets arbetsgrupp för telekommunikation och informationssamhället främjar Finland i egenskap av ordförande behandlingen av förslaget till förordning om integritet och elektronisk kommunikation.

Data ger bättre tjänster

Att främja artificiell intelligens och automatisering är centrala metoder för att förbättra EU:s konkurrenskraft i den globala dataekonomin.

Data möjliggör tjänster som är allt mer användarinriktade, billigare och miljövänligare. För att utveckla dataekonomin och automatiseringen behövs data med ökad tillgång, kvalitet och interoperabilitet. Under EU-ordförandeskapet ska funktionen hos den europeiska dataekonomin stärkas. Detta kan uppnås genom att öppna datainnehåll för ett bredare bruk och genom att öka konsumenternas och användarnas rätt till sina egna data och återanvändningen av dem (My Data). EU-förordningen om fri rörlighet för data och den allmänna dataskyddsförordningen skapar en god grund för detta, men det behövs fler åtgärder för att öka möjligheterna att nyttja data.

Digitaliseringsutvecklingen i EU drivs framåt med hjälp av strategin för en inre digital marknad från 2015. Kommissionen har kompletterat strategin med flera temaspecifika meddelanden.

Bakgrund

En strategi för en inre digital marknad (2015)

Meddelande från kommissionen: Att skapa en europeisk dataekonomi (2017)

Meddelande från kommissionen: Mot ett gemensamt dataområde i EU (2018)

Kommissionens förslag till förordning om respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter i samband med elektronisk kommunikation och om upphävande av direktiv 2002/58/EG (förordningen om integritet och elektronisk kommunikation)

Mer information

Maria Rautavirta, enhetsdirektör, trafikråd, enheten för kunskapsbaserad affärsverksamhet, tfn 0295 342 564, [email protected]

Tuomas Kaivola, konsultativ tjänsteman, enheten för kunskapsbaserad affärsverksamhet, tfn 0295 342 366, [email protected]