Hoppa till innehåll

Digital ekonomi

Digitaliseringen är en av de huvudfaktorer som EU:s framgång i internationell konkurrens bygger på. De möjligheter som skapas av data- och plattformsekonomin, den artificiella intelligensen och annan ny teknik måste utnyttjas fullt ut för att skapa ekonomisk tillväxt och sysselsättning och bromsa klimatförändringarna.

EU måste sträva efter globalt ledarskap i den digitala ekonomin. EU måste också på ett övergripande sätt sträva efter en hållbar, säker, tillförlitlig, konkurrenskraftig och socialt inkluderande digital ekonomi. Digitaliseringen bör stärkas och integreras som en betydelsefull del av funktionen hos och konkurrenskraften på EU:s inre marknad.

Konkurrenskraftsrådet främjar digital ekonomi

De framtida politiska lösningarna ska främja snabbare spridning av digital teknik och lösningar till ekonomin och samhället. Dessutom ska de främja att också de små och medelstora företagen börjar använda den digitala tekniken och lösningarna i högre grad. Digital säkerhet och digitalt förtroende ska både skapas och upprätthållas, och det ska satsas stort på digitala färdigheter.

Det är värt att notera att digitaliseringen av industrin och tjänsterna spelar en betydande roll vid nya innovationer och vid skapandet av mervärde.

De framtida politiska lösningarna när det gäller den digitala ekonomin främjas särskilt i konkurrenskraftsrådet under Finlands EU-ordförandeskap. Målet är att i konkurrenskraftsrådet nå en övergripande syn på den inre marknaden, industripolitiken, forsknings- och innovationspolitiken och den digitala ekonomin.

Fart på Europas dataekonomi genom rörlighet för data samt ekosystem

Europas datapolitik måste utnyttjas som drivkraft för nya tjänster enligt de europeiska värderingarna. Det måste skapas incitament för företag och företagare att dela och samanvända data. Dessutom måste man se till att Europa är attraktivt som investeringsmiljö för dataaffärsverksamhet. Rörligheten för data måste förbättras både inom EU:s inre marknad och globalt.

För att kunna vara en betydande aktör i den globala digitala ekonomin och uppfylla företagsverksamhetens behov, ska Europa utarbeta en övergripande färdplan för utveckling av miljön för datareglering samt främjande av innovativ och rättvis dataanvändning. Dataekonomin ska utvecklas i enlighet med övergripande principer. Dessa principer ska gälla bland annat datatillgång, datadelning, dataanvändning, dataåteranvändning, kompatibilitet, datas oföränderlighet samt upprätthållande av förtroende för databehandling.

Även den offentliga förvaltningen ska förnya sina arbetssätt och främja företagens verksamhetsmöjligheter genom att påskynda utvecklingen av lättanvända, i första hand digitala tjänster och affärsinriktade ekosystem för tjänster samt genom att göra företagen delaktiga i utvecklingen av tjänsterna.

Artificiell intelligens och förtroende är pådrivare i innovationsekonomin

Den artificiella intelligensen och automationen är centrala verktyg vid stärkandet av EU:s konkurrenskraft. Sakernas internet, artificiell intelligens och andra nya tekniker erbjuder nya möjligheter både för den europeiska affärsverksamheten och för bemötandet av de samhälleliga utmaningarna. Finlands mål som ordförande i Europeiska unionens råd är att främja ibruktagande av artificiell intelligens inom alla sektorer och skapande av sådana lösningar baserade på artificiell intelligens som motsvarar samhällets behov och förbättrar konkurrenskraften.

Programmet för ett digitalt Europa, som planeras för EU:s nästa budgetperiod 2021–2027, beaktar de här målen genom att främja digital förnyelse av affärsverksamheten i särskilt små och stora företag i hela Europa och genom att stödja infrastrukturen när det gäller bland annat att utnyttja högpresterande datorsystem och att testa lösningar som bygger på artificiell intelligens. För att målet ska nås måste det dessutom skapas framgångsrika modeller för samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn (public and private partnerships, PPP), skapas ett gemensamt europeiskt tillvägagångssätt för tillämpning, utveckling och ibruktagande av artificiell intelligens samt satsas på utveckling av forskning om artificiell intelligens.

Europa ska också delta i den internationella konkurrensen genom att skapa en konkurrensfördel som bygger på etiskt utnyttjande av artificiell intelligens. De etiska riktlinjerna ska ses som möjliggörare av innovationer inom artificiell intelligens i Europa. Det är nödvändigt att skapa en sådan miljö för affärsverksamheten där den artificiella intelligensen kan användas på ett tillförlitligt och ansvarsfullt sätt.

Cybersäkerhet en av ordförandeskapets prioriteringar

Under Finlands ordförandeskap fortsätter behandlingen av förordningen om ett forsknings- och kompetenscentrum för cybersäkerhet samt nätverk av samordningscentrum. Ett forsknings- och kompetenscentrum för cybersäkerhet främjar samordningen av forskning och innovation inom cybersäkerhet. Det är också det viktigaste verktyget för EU när det gäller att förena sina investeringar för utveckling av forskningen, tekniken och industrin inom cybersäkerhet. Referensnätverket för cybersäkerhet består av nationella samordningscentrum som utsetts av medlemsländerna.

Bakgrund

EU:s digitala inre marknad (på engelska)

EU:s digitala ekonomi och digitala samhälle (på engelska)

EU:s digitala inre marknad: artificiell intelligens (på engelska)

EU:s forsknings- och kompetenscentrum för cybersäkerhet samt nätverk av samordningscentrum (på engelska)

Mer information

Nina Alatalo, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 295 047 171, [email protected]

Antti Eskola, handelsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 295 064 820, [email protected]

Maikki Sipinen, sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn, +358 295 047 013, [email protected]

Satu Vasamo-Koskinen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 295 047 073, [email protected]

Sirpa Alitalo, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 295 063 680, [email protected]