Hoppa till innehåll

Digitalisering av transporter

Europa behöver kundorienterade, smidiga och interoperabla transporttjänster.

Under sitt ordförandeskap i Europeiska unionens råd arrangerar Finland i samarbete med Europeiska kommissionen evenemanget Digital Transport Days. Konferensen ger en bred inblick i digitalisering i olika transportformer och för fram en europeisk syn på framtidens lösningar inom området för transport.

I samband med konferensen ordnas mötet MaaS Summit där frågor och lösningar som hänför sig till konceptet mobilitet som tjänst dryftas med särskild hänsyn till hållbarhet. Under Finlands ordförandeskap ordnas i samarbete med Europeiska kommissionen högnivåkonferensen Single European Sky med fokus på luftrumsplanering inom Europeiska unionen. På konferensen diskuteras också de möjligheter som digitaliseringen ger för att effektivisera luftrumsplaneringen.

Sammanhållna resekedjor

Digitaliseringen och tjänstefieringen av transporter ger avsevärda möjligheter för hållbar tillväxt och konkurrenskraft i Europa. Därför är det viktigt att säkerställa förutsättningarna för digitala resetjänster i EU.

Det är viktigt att främja konceptet mobilitet som en tjänst (MaaS) överallt i Europa för att skapa sammanhållna och hållbara resekedjor. Regleringen av rörligheten behöver ses över på ett övergripande sätt i stället för att ta fram åtgärder som avser enskilda transportslag.

Bakgrund

Europeiska kommissionens vitbok (2011): Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem

Europeiska kommissionens lägesrapport om verkställigheten av vitboken (2016, på engelska)

Europeiska kommissionens offentliga samråd om ett eventuellt initiativ på EU-nivå om rättigheter för passagerare i multimodala transporter 23.2–23.5.2017 (på engelska) 

Hittills har den nuvarande kommissionen inte tagit något initiativ i frågan. Nya mobilitetstjänster utvecklas för närvarande i snabb takt, och därför är det svårt eller rentav omöjligt att ge en heltäckande bild av marknaden.

Kommissionens utredning om passagerares rättigheter i multimodala transporter väntas bli klar hösten 2019. Ett utkast till sammanfattning av utredningen publicerades i februari 2019 (på engelska).

Kommissionen har låtit göra en utredning för att ta reda på vilka hinder det finns för utvecklingen av transeuropeiska biljett- och betalsystem och med vilka medel och initiativ målen kan främjas på EU-nivå. Utredningen väntas bli klar hösten 2019. Ett utkast till sammanfattning av utredningen publicerades i februari 2019 (på engelska).

Mer information   

Elina Thorström, enhetsdirektör, regeringsråd, marknadsenheten, tfn 0295 342 393, [email protected]

Saara Reinimäki, specialsakkunnig, marknadsenheten, tfn 0295 342 087, [email protected]