Hoppa till innehåll

Nya instrument för inhämtning av e-bevisning för brottsutredningar

EU vill förbättra den gränsöverskridande tillgången till elektroniska bevis i straffrättsliga förfaranden så att brott kan utredas och gärningsmännen dömas till straff mer effektivt än för närvarande. När nya instrument utvecklas är det viktigt att trygga skyddet för personuppgifter och andra grundläggande rättigheter samt beakta staternas suveränitet.

Effektivare brottsutredning som mål

Den tekniska utvecklingen har skapat nya former av brottslighet och inverkat betydligt på hur brott undersöks och utreds.  Brott begås allt oftare på webben och elektroniska bevis är en viktig del av brottsutredningen.

EU har under 2018 inlett lagstiftningsarbete för att skapa nya instrument för utredning av brott och rättegångar i brottmål.  Målet är att för medlemsstaternas myndigheter skapa ett nytt europeiskt instrument för gränsöverskridande samarbete för att underlätta möjligheterna att få elektroniska bevis av leverantörer av onlinetjänster för utredning av brott och för att användas som bevis vid rättegångar i brottmål.  

Rådet har redan fastställt sin ståndpunkt om förslagen till EU:s förordning och direktiv som gäller detta. För närvarande behandlas förslagen i Europaparlamentet och efter det vid ett trepartsmöte mellan parlamentet, rådet och kommissionen. Tidsplanen för den fortsatta behandlingen beror på Europaparlamentets ståndpunkt.

EU har också inlett förhandlingar med Förenta staterna om ett avtal med stöd av vilket EU:s medlemsländer snabbare än för närvarande får tillgång till e-bevisning som innehas av amerikanska tjänsteleverantörer och tvärtom. EU företräds vid förhandlingarna av kommissionen, som rapporterar om dem till rådet där Finland har ordförandeskapet.

Unionen ska i allt lagstiftningsarbete iaktta EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. I stadgan om de grundläggande rättigheterna tryggas bland annat individers rätt till skydd för personuppgifter, skydd för privatlivet och icke-diskriminering.

Arbetet bygger på den mer omfattande europeiska säkerhetsagendan 

Kommissionen lade den 17 april 2018 fram ett förslag till förordning om europeiska utlämnandeorder och bevarandeorder för elektroniska bevis i straffrättsliga förfaranden. I den föreslagna förordningen fastställs hur och under vilka förutsättningar medlemsstatens brottsbekämpande myndighet kan förpliktiga en tjänsteleverantör som tillhandahåller tjänster inom EU att lämna ut eller bevara ett bevismaterial i elektronisk form för användning som bevismaterial i ett pågående straffrättsligt förfarande. Det kan exempelvis vara fråga om uppgifter om innehållet i e-post eller om överföringsinformation.

Kommissionen lade den 17 april 2018 fram ett förslag till direktiv om fastställande av harmoniserade bestämmelser för utseende av rättsliga företrädare för insamling av bevisning i straffrättsliga förfaranden.

Förslagen har samband med den europeiska säkerhetsagendan som syftar till att bekämpa terrorism och andra säkerhetshot inom unionen.

Dessutom gav kommissionen den 5 februari 2019 en rekommendation om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett avtal mellan Europeiska unionen och Förenta staterna om gränsöverskridande tillgång till elektroniska bevis för straffrättsligt samarbete. På basis av förslaget antog rådet den 7 juni 2019 ett beslut genom vilket rådet bemyndigade kommissionen att inleda förhandlingar om ingående av ett avtal.

Ytterligare information

Lauri Rautio, lagstiftningsråd, justitieministeriet, +358 2951 50380, lauri.rautio(at)om.fi