Hoppa till innehåll

Energibeskattning som stöder klimatarbetet

EU-lagstiftningen om energibeskattning behöver revideras, så att den bättre än för närvarande stöder en fungerande inre marknad och bromsandet av klimatförändringarna. Finland har under sitt ordförandeskap strävat efter att hitta riktlinjer för reformen.

Finland anser att reformen är viktig, eftersom det nuvarande energiskattedirektivet till exempel inte beaktar utsläppsskillnaderna mellan olika energiformer och inte heller skiljer mellan förnybara och icke-förnybara energikällor. Detta står i strid med energipolitiken, som sporrar till att övergå till förnybara och andra rena energikällor. Direktivet omfattar inte heller nya bränslen eller till exempel lagring av energi.

Det gällande energiskattedirektivet fastställer minimiskattenivåer för olika energiprodukter. Nivåerna är dock delvis ologiska och för låga, så de sporrar inte till energieffektiv teknik och utsläppsfri verksamhet. Dessutom är den internationella luftfarten och sjöfarten befriade från punktskatt på flytande bränslen.

Ur den inre marknadens perspektiv är det problematiskt att skattesatsen varierar i olika länder, eftersom minimiskatterna är låga. Skillnaderna kan snedvrida konkurrensen och leda till skattebaserosion i länder med stram beskattning.

Politisk vägledning för kommissionen

Som ordförande i Europeiska unionens råd inledde Finland en diskussion om att reformera energibeskattningen. Diskussionen började vid det informella mötet mellan ekonomi- och finansministrarna i Helsingfors den 14 september. Frågan var aktuell, eftersom EU-kommissionen den 11 september hade publicerat en utvärdering av energiskattedirektivet.

Ekofinrådet ska anta slutsatser om en reform av energibeskattningen den 5 december. Slutsatserna ska ge den nya kommissionen politisk vägledning i reformen av energibeskattningen.

Stöder utsläppsminskning

I egenskap av rådets ordförande lägger Finland tonvikt vid att EU måste höja sin profil som global klimatledare. Målet är att utarbeta en långsiktig klimatstrategi, som resulterar i att EU är klimatneutralt 2050. Dessutom främjar Finland utsläppsminskningar och genomförandet av energiunionen.

Enbart energibeskattningen är inte svaret på klimatutmaningarna, men den kan skapa effektiva och lätt genomförbara ekonomiska incitament, som styr ekonomin i en hållbarare riktning.

Under sitt EU-ordförandeskap har Finland underbyggt och främjat diskussionen om energibeskattning. Det är kommissionens uppgift att bereda förslag till ändringar av energiskattedirektivet. Om kommissionen föreslår ändringar i EU-lagstiftningen, kommer rådet att behandla dem efter Finlands ordförandeskap.

Mer information

Merja Sandell, regeringsråd, tfn +358 295 530 191, merja.sandell(a)vm.fi