Meny

Energibeskattning som stöder klimatarbetet

EU-lagstiftningen om energibeskattning behöver revideras, så att den bättre än för närvarande stöder en fungerande inre marknad och bromsandet av klimatförändringarna. Under sitt EU-ordförandeskap kommer Finland att inleda en diskussion mellan medlemsländerna om detta.

Finland anser att reformen är viktig, eftersom det nuvarande energiskattedirektivet till exempel inte beaktar utsläppsskillnaderna mellan olika energiformer och inte heller skiljer mellan förnybara och icke-förnybara energikällor. Detta står i strid med energipolitiken, som sporrar till att övergå till förnybara och andra rena energikällor. Direktivet omfattar inte heller nya bränslen eller till exempel lagring av energi.

Det gällande energiskattedirektivet fastställer minimiskattenivåer för olika energiprodukter. Nivåerna är dock delvis ologiska och för låga, så de sporrar inte till energieffektiv teknik och utsläppsfri verksamhet. Dessutom är den internationella luftfarten och sjöfarten befriade från punktskatt på flytande bränslen.

Ur den inre marknadens perspektiv är det problematiskt att skattesatsen varierar i olika länder, eftersom minimiskatterna är låga. Skillnaderna kan snedvrida konkurrensen och leda till skattebaserosion i länder med stram beskattning.

Riktlinje för reformen

Som ordförande i Europeiska unionens råd vill Finland inleda en diskussion om att reformera energibeskattningen. Diskussionen inleddes vid det informella mötet mellan ekonomi- och finansministrarna i Helsingfors den 14 september.

Frågan är aktuell, eftersom EU-kommissionen publiserade en evaluation av energiskattedirektivet den 11 september. Ministrarna överväger vad som behöver beaktas, om det beslutas att direktivet ska revideras. Avsikten är också att mellan medlemsländerna utbyta erfarenheter av hur utsläpp har minskats genom reformer av energibeskattningen.

Stöder utsläppsminskning

I egenskap av rådets ordförande lägger Finland tonvikt vid att EU måste höja sin profil som global klimatledare. Målet är att utarbeta en långsiktig klimatstrategi, som resulterar i att EU är klimatneutralt 2050. Dessutom främjar Finland utsläppsminskningar och genomförandet av energiunionen.

Enbart energibeskattningen är inte svaret på klimatutmaningarna, men den kan skapa effektiva och lätt genomförbara ekonomiska incitament, som styr ekonomin i en hållbarare riktning.

EU-kommissionen har för avsikt att publicera sin utvärdering av energiskattedirektivet hösten 2019. Efter det utbyter kommissionen och medlemsländerna synpunkter på behovet av att revidera direktivet.

Syftet med denna diskussion under Finlands ordförandeskap är att underbygga och främja diskussionen om energibeskattningen. Om kommissionen föreslår ändringar i EU-lagstiftningen, kommer rådet att behandla dem efter Finlands ordförandeskap.

Mer information

Leo Parkkonen, lagstiftningsråd, finansministeriet, tfn 0295 530 3072, leo.parkkonen(a)vm.fi