Hoppa till innehåll

EU:s förberedelser avseende FN:s mål för biologisk mångfald

I oktober 2020 ska det fastställas nya mål fram till 2030 i FN:s konvention om biologisk mångfald. Parterna i konventionen ska besluta om målen vid FN-mötet om biologisk mångfald (COP15) i Kunming i Kina. Nya mål bereds, eftersom giltighetstiden för de nuvarande så kallade Aichi-målen löper ut.

Förhandlingar om målen har redan inletts. Som rådsordförande har Finland samordnat EU:s ståndpunkter i förhandlingarna.

För beredningen av förhandlingarna ansvarar en öppen arbetsgrupp, som består av parterna i konventionen om biologisk mångfald, företrädare för organisationer, urfolk och företag samt forskare. Beredningen av målen kallas den globala ramen för biologisk mångfald efter 2020 (Post 2020 Global biodiversity framework).

Målet är ambitiösa slutsatser som gynnar biologisk mångfald

Miljörådets slutsatser inför de internationella förhandlingarna 2020 är en central fråga under Finlands ordförandeskap. Målet är att nå samsyn om slutsatserna vid miljörådets möte den 19 december 2019.

Genom slutsatserna kommer rådet att framhäva det kritiska läget för den biologiska mångfalden och understryka att det krävs ambitiösa, mätbara och realistiska internationella mål för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Genom sina slutsatser uppmuntrar rådet dessutom EU:s medlemsländer samt regioner och kommuner, näringslivet och frivilligorganisationer till åtgärder och åtaganden för att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

I och med åtgärderna för biologisk mångfald vill EU och medlemsländerna visa ledarskap.

Rådets slutsatser ger riktlinjer för EU:s strategi för biologisk mångfald

Europeiska kommissionen har börjat utarbeta en ny EU-strategi för biologisk mångfald fram till 2030. Kommissionen har som mål att publicera strategin som en del av den nya europeiska gröna given (European Green Deal) under de första hundra dagarna av sin mandatperiod. Rådets slutsatser ger riktlinjer för beredningen av strategin.

EU:s strategi och handlingsprogram för biologisk mångfald utarbetas som EU:s motsvarighet till de nya internationella målen för biologisk mångfald. Strategin syftar till att dels dra upp riktlinjer för hur EU ska förbinda sig till ambitiösa åtgärder för biologisk mångfald, dels skärpa åtgärderna så att de internationella målen uppnås senast 2030.

Vid sidan av att EU-länderna tillämpar EU:s strategi genomför de också nationella strategier och handlingsprogram (NBSAPs) för att uppnå målen i konventionen om biologisk mångfald.

Beredning av mål – webbplatsen för konventionen om biologisk mångfald (på engelska)

Kommissionens meddelande om den europeiska gröna given

Meddelande från Europeiska miljöbyrån om rapporten Miljötillståndet i Europa 2020

Utvärderingsrapport om världsnaturen och dess tillstånd 2019 – den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES) (på engelska)

Mer information

Marina von Weissenberg, miljöråd, miljöministeriet, [email protected], +358 295 250 321
Antonios Sfakiotakis, specialsakkunnig, miljö och klimat, Finlands ständiga representation vid EU, [email protected], +32 470 914 290