Hoppa till innehåll

EU:s framtida jämställdhetspolitik

Under sitt EU-ordförandeskap vill Finland främja diskussion om den framtida jämställdhetspolitiken i Europeiska unionen. Samtidigt vill Finland stärka kopplingarna mellan i synnerhet den ekonomiska politiken och jämställdhetspolitiken.

I detta avseende infaller Finlands ordförandeskap vid en viktig tidpunkt i och med att den nya kommissionen inleder sitt arbete hösten 2019 och man förbereder sig på nya program- och finansieringsperioder i EU. Samtidigt är perioderna för kommissionens nuvarande strategiska engagemang för jämställdhet (2016–2019) och handlingsplan för att åtgärda löneklyftan mellan kvinnor och män (2017–2019) snart till ända.

Målet är att jämställdhetsperspektivet ska bli starkare integrerat i EU:s beslutsfattande och viktiga framtidsprocesser, såsom i förberedelserna för tiden efter strategin Europa 2020 och särskilt i EU:s ekonomiska politik. I EU gäller många framtida jämställdhetsfrågor just förhållandet mellan ekonomin, den sociala dimensionen och jämställdheten.

Jämställdhet mellan kvinnor och män ger ökad ekonomisk tillväxt

Finland betonar två aspekter i förhållandet mellan ekonomi och jämställdhet. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en viktig del av en hållbar ekonomisk tillväxt. Samtidigt är målet att utveckla den ekonomiska politiken och budgetpolitiken så att den beaktar könskonsekvenser. Flera utredningar gjorda av EU och av olika internationella organisationer har visat att jämställdhet mellan kvinnor och män och kvinnors sysselsättning främjar en rättvis ekonomisk tillväxt.

I EU:s medlemsländer har det utvecklats instrument för att bedöma vilka konsekvenser den ekonomiska politiken och budgetpolitiken har för jämställdheten mellan kvinnor och män och hur man därigenom kan utveckla beslutsfattandet. Särskilt viktigt är det att finna konkreta verktyg och att stärka det sektorsövergripande samarbetet för att dessa mål ska kunna uppnås i EU.

Högnivåkonferens om EU:s jämställdhetspolitik i Helsingfors

Under Finlands EU-ordförandeskap stärks sambandet mellan ekonomi och jämställdhet genom konferenser och sakkunnigmöten samt genom rådets slutsatser. Finland ordnar under sitt ordförandeskap en högnivåkonferens om jämställdhet, ”Europe for Gender Equality? Taking Stock – Taking Action”, som hålls i Helsingfors den 30 september–1 oktober 2019.

Huvudteman för konferensen är riktlinjerna för EU:s framtida jämställdhetspolitik och förhållandet mellan jämställdhet och ekonomi utifrån olika aspekter, bland annat jämställdhetsintegrering och stärkande av sektorsövergripande samarbete, jämställda investeringar och könsmedveten budgetering.

Den 2–3 september 2019 har högnivågruppen för jämställdhetsintegrering möte i Helsingfors, och där ämnar Finland särskilt lyfta fram frågan om hur ett jämställdhetsperspektiv starkare kan integreras i EU:s beslutsfattande. Ett utkast till rådets slutsatser om EU:s framtida jämställdhetspolitik bereds utifrån 25-årsutvärderingen av genomförandet av den handlingsplan som antogs av FN i Beijing 1995.

Ytterligare information

Eeva Raevaara, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, avdelningen för arbete och jämställdhet, jämställdhetsenheten, tfn 0295 163 205, [email protected]