Hoppa till innehåll

Europeiskt område för utbildning samt nätverk av universitet

Under Finlands EU-ordförandeskap är en av tyngdpunkterna utvecklingen av ett europeiskt område för utbildning. Det europeiska området för utbildning omfattar flera mål. De är till exempel effektivisering av programmet Erasmus+, ökade utbildningsinvesteringar, bättre språkstudier, högre kvalitet på förskoleverksamhet och barnomsorg, främjande av livslångt lärande samt inrättande av ett europeiskt nätverk av universitet.

I november 2017 meddelade Europeiska kommissionen att den strävar efter att inrätta ett europeiskt utbildningsområde senast 2025. Med ett europeiskt utbildningsområde avses att landsgränserna i Europa inte ska vara ett hinder för lärande, studier och forskningsarbete och att det i Europa ska vara normalt att studera, lära sig eller arbeta i ett annat medlemsland.

Stora utmaningar bemöts med utbildningssamarbete

Vid rådets möte om utbildningsfrågor den 8 november är avsikten att anta en resolution om ett europeiskt utbildningsområde, som ska stöda framtidsinriktade utbildningssystem. Finland har som mål att resolutionen ska utveckla EU:s utbildningssamarbete på lång sikt, så att det bättre än för närvarande bemöter omfattande och gemensamma samhälleliga utmaningar som klimatförändringarna och omställningen i arbetslivet till följd av den tekniska utvecklingen. Då har alla medborgare förutsättningar att hänga med i utvecklingen. 

Inom utbildningssektorn försöker man också hitta sätt att stärka det gemensamma europeiska kunskapsunderlaget samt det informationsbaserade beslutsfattandet till exempel genom att utveckla prognostiseringsverksamheten. På det sättet kan ett europeiskt utbildningsområde i fortsättningen hjälpa medlemsländerna att utveckla sina utbildningssystem, så att de bättre klarar av att bemöta de framtida utmaningarna. 

Finland kommer att under sitt EU-ordförandeskap inleda en politisk diskussion om behovet av att strategiskt och systematiskt främja kontinuerligt lärande, hur detta kan ske och vilken betydelse det har. Målet är att rådet ska anta slutsatser om detta.

Dessutom kommer undervisningsministrarna att i rådet föra en offentlig diskussion om betydelsen av och möjligheterna för artificiell intelligens ur utbildningens perspektiv.

Förhandlingar om budgeten för Erasmusprogrammet

Erasmus+ är Europeiska unionens utbildnings-, ungdoms- och idrottsprogram, vars nuvarande programperiod löper från 2014 till 2020. Under denna period kan över fyra miljoner ungdomar, studerande och vuxna utbilda sig, studera, praktikjobba eller arbeta som volontär utomlands genom programmet.

Programmet Erasmus+ erbjuder organisationer olika möjligheter till utveckling och nätverkande, till exempel strategisk utveckling av personalens yrkeskunskaper, stärkande av organisationens kapacitet och internationella partnerskap med organisationer i andra länder.

Under hösten kommer man under ledning av Finland att förhandla om förslaget till förordning om programmets nästa finansieringsperiod (2021–2027). Förhandlingarna om Erasmusprogrammets nästa programperiod främjas genom trepartsförhandlingar mellan EU:s institutioner. Målet är att inleda trepartsförhandlingarna vid månadsskiftet september–oktober. Finland har förbundit sig till att fördubbla budgeten för Erasmusprogrammet.

Möte mellan undervisnings- och finansministrarna

Förmiddagen den 8 november håller rådet ett möte om utbildningsfrågor och ekonomiska och finansiella frågor. Det är förstå gången någonsin som dessa frågor behandlas samtidigt vid rådets möte. Ministrarna kommer att inom ramen för genomförandet av den strategiska agendan diskutera hur genomslagskraft, effektivitet och hög kvalitet hos utbildningen bidrar till en stark ekonomisk grund i Europa. 

De första pilotförsöken inom initiativet Europauniversiteten inleds under Finlands EU-ordförandeskap hösten 2019. Samtidigt lanseras också andra ansökningsomgången för pilotförsök. Den 7 november, det vill säga dagen före rådets möte om utbildningsfrågor, kommer Finland att tillsammans med Europeiska kommissionen ordna en informell middag för ministrarna kring temat universitetsnätverk.