Hoppa till innehåll

Flerårig budgetram 2021–2027

Finlands mål som ordförande i Europeiska unionens råd är att slutföra rådets förhandlingar om den fleråriga budgetramen, så att den kan behandlas i Europeiska rådet hösten 2019. Ordförandelandet i rådet för behandlingen av budgetramen framåt tills det är dags att behandla den i Europeiska rådet. Då övergår ledningsansvaret till ordföranden i Europeiska rådet.

I december 2018 ställde Europeiska rådet upp målet att nå enighet om budgetramen under hösten 2019. Tidpunkten för försöket att nå enighet i Europeiska rådet bestäms av ordföranden för Europeiska rådet.

Kommissionen föreslår tilläggsfinansiering för forskning och innovation, hantering av migrationen samt säkerheten

Enligt kommissionens förslag ska budgetramen bestå av följande sju sektorspecifika rubriker:

  1. inre marknad, innovation och digitalt
  2. sammanhållning och värderingar (inkluderar den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningsfinansieringen)
  3. naturresurser och miljö
  4. migration och gränsförvaltning
  5. säkerhet och försvar
  6. grannskapet och omvärlden
  7. europeisk offentlig förvaltning

Dessutom innehåller kommissionens förslag instrument utanför budgetramens tak (reserven för katastrofbistånd, fonden för justering för globaliseringseffekter, flexibilitetsmekanismen, den europeiska fredsbevarande resursen). Med beaktande av dem är det totala beloppet av kommissionens ramförslag 1 161 miljarder euro (i 2018 års priser), vilket motsvarar 1,14 procent av de 27 EU-ländernas bruttonationalinkomst.

Kommissionen föreslår att finansieringen av forskning, utveckling och innovation, migrationshantering samt säkerhets- och försvarsinsatser höjs avsevärt. De största nedskärningarna gäller jordbruk och sammanhållningsfinansiering. Som en del av sitt förslag till budgetram gav kommissionen ett separat förslag till förordning som ska stärka både tillämpningen av rättsstatsprincipen och budgetramens koppling till rättsstatsprincipen. Till kommissionens förslag till budgetram hör cirka 40 separata förslag till förordningar för olika sektorer.

När det gäller EU:s inkomster, eller egna medel, föreslår kommissionen att systemet ska moderniseras och förenklas. Kommissionen föreslår också nya inkomstkällor för EU.

Förhandlingarna inleddes i maj 2018

I maj 2018 lade kommissionen fram sitt förslag till EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027. Hittills har förslaget till budgetram huvudsakligen behandlats i rådets arbetsgrupp för budgetramen, Ständiga representanternas kommitté (Coreper) och allmänna rådet.

Kommissionens förslag till budgetram för 2021–2027
EU:s budget: kommissionen föreslår en modern budget för en union som ska skydda, försvara och sätta medborgarna i centrum (meddelande från kommissionen 2.5.2018)
Budgetram för 2021–2027: tidslinje för förhandlingarna

Mer information fås av

Satu Keskinen, enhetschef, statsrådets kansli, tfn +358 295 160 302, fornamn.efternamn(snabel-a)vnk.fi