Hoppa till innehåll

Fossilfria transporter

Finland främjar under sitt EU-ordförandeskap de ambitiösa målen för att minska utsläppen i alla typer av transporter.

Transportsektorn står för en fjärdedel av alla utsläpp i EU. Utsläppen från transporterna kan reduceras genom att energieffektiviteten i transportsystemet förbättras, antalet lågutsläppsbilar och nollutsläppsbilar ökas och fossila bränslen ersätts med alternativa bränslen.

Trafikutsläppen på rådets agenda

Under Finlands EU-ordförandeskap tas trafikutsläppen upp till diskussion i transportrådet och i miljörådet. I transportrådet som sammanträder den 20 september 2019 diskuteras åtgärder för att uppnå klimatmålen inom transportsektorn.

Kommissionens har lagt fram förslag till lagstiftning och förslagen drivs framåt under Finlands ordförandeskapsperiod. För tillfället behandlas ett förslag till förordning för att anpassa insamlingen av uppgifter om koldioxidutsläpp från sjötransporter i EU till det motsvarande globala datainsamlingssystemet. Dessutom för man framåt ett förordningsförslag om ny energimärkning av däck.

Under Finlands EU-ordförandeskap står digitalisering och automatisering till förmån för koldioxidsnåla transporter i centrum för många evenemang. Exempel på dessa är Digital Transport Days och högnivåkonferensen Single European Sky med fokus på luftrumsplanering.

Med sikte på fossilfria transporter

En övergång från en ekonomi baserad på fossila bränslen till koldioxidsnålhet och slutligen fossilfria transporter är nödvändig för att motverka klimatförändringarna. Som ett led i den allmänna klimatpolitiken behöver EU ambitiösa mål för att minska utsläppen från transporter och åtgärder till stöd för medlemsstaterna då de arbetar för att skapa en hållbar transportsektor.

Bakgrund

Parisavtalet om klimatförändringar (2016)

Meddelande från kommissionen (2018): En ren jord åt alla – En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi

Mer information:                

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, kommunikationsråd, klimat- och miljöenheten, tfn 0295 342 101, [email protected]

Eleonoora Eilittä, specialsakkunnig, klimat- och miljöenheten, tfn0295 342 089, [email protected]