Hoppa till innehåll

Gräsrotsfinansiering över gränserna: ökade finansieringsmöjligheter för företag

EU vill skapa en enhetlig reglering för leverantörer av gränsöverskridande plattformstjänster för gräsrotsfinansiering. De som upprätthåller elektroniska tjänsteplattformar kunde tillhandahålla tjänster i alla medlemsländer om de skaffar ett särskilt tillstånd för gräsrotsfinansiering. På så sätt kunde tjänsteleverantörerna utvidga sin verksamhet till hela EU.

Investerarnas ställning ska stödjas av en reglering om bl.a. testning av investerarens kunskaper och förmåga att bära förluster, lämnande av information till investeraren samt förvaltning, riskhantering och övervakning som riktar sig till tjänsteleverantören.

Genom gräsrotsfinansiering samlas det in relativt små summor av en stor grupp människor via webben. EU-lagstiftningen ska gälla gräsrotsfinansieringsplattformar som över nationsgränserna i EU erbjuder en mötesplats för investerare och företag som söker finansiering. Regleringen ska omfatta endast investerings- och lånebaserad gräsrotsfinansiering.

Målet är att göra det lättare att få finansiering

Genom den nya regleringen försöker EU utvidga finansieringsmöjligheterna för uppstartsföretag samt för andra små och medelstora företag. På så sätt kan man främja den ekonomiska tillväxten och skapandet av arbetstillfällen. I och med reformen får placerarna fler alternativa investeringsobjekt.

Europeiska unionens råd nådde en överenskommelse om EU-lagstiftningen i juni 2019. Efter det förde Finland i egenskap av rådsordförande en trepartsdialog med Europaparlamentet och Europeiska kommissionen. Parterna nådde en preliminär överenskommelse om lagstiftningen i december 2019.

Ett led i utvecklingen av en kapitalmarknadsunion

Regleringen av gräsrotsfinansieringen är ett led i utvecklingen av en kapitalmarknadsunion. Projektet anknyter också till EU-kommissionens handlingsplan för att främja finanstekniken (fintech).

EU-kommissionen lämnade den 8 mars 2018 ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag. Samtidigt föreslog kommissionen ändringar i direktivet om marknader för finansiella instrument.

Kommissionens pressmeddelande (8.3.2018)
Gräsrotsfinansiering på kommissionens webbplats (på engelska)

Ytterligare information

Paula Kirppu, lagstiftningsråd, finansministeriet, tfn +358 2955 30552, paula.kirppu(at)vm.fi