Hoppa till innehåll

Stärkande av de grundläggande rättigheterna inom EU

Förverkligandet av de grundläggande rättigheterna kommer att främjas på flera olika sätt under Finlands EU-ordförandeskap.  De grundläggande rättigheterna är en viktig del av EU:s gemensamma värdegrund. Enligt artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen ska unionen bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter.

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna hör till EU:s grundfördrag. Stadgan blev rättsligt bindande efter att Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 och fyller därmed 10 år under Finlands EU-ordförandeskap.

De grundläggande rättigheterna ska stärkas som en del av EU:s gemensamma värdegrund  

Målet är att Europeiska unionens råd under Finlands ordförandeskap antar rådets slutsatser om de grundläggande rättigheterna.  I samband med detta ska EU-ländernas justitieministrar i rådet för rättsliga och inrikes frågor föra en riktlinjedebatt om genomförandet av stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Finland ordnar under sitt ordförandeskap flera evenemang kring de grundläggande rättigheterna. En del av dem ordnas i samarbete med centrala parter. Vid evenemangen diskuteras bland annat sambanden mellan de grundläggande rättigheterna, demokrati och rättsstatsprincipen samt genomförandet av stadgan om de grundläggande rättigheterna. Dessutom bedöms förverkligandet av sexuella minoriteters och könsminoriteters rättigheter inom unionen.

Information om genomförandet av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna

Europeiska kommissionen publicerar årligen en rapport om genomförandet av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Rapporterna finns på kommissionens webbplats på engelska.

EU:s byrå för grundläggande rättigheter publicerar årligen en rapport där man behandlar någon särskild aktuell fråga samt mer allmänt förverkligandet av de grundläggande rättigheterna inom de sektorer som omfattas av byråns verksamhet. Rapporterna finns på byråns webbplats (på engelska). 

EU:s byrå för grundläggande rättigheter upprätthåller online-verktyget Charterpedia som ger lättillgänglig information om stadgan om de grundläggande rättigheterna och dess tillämpning.

Ytterligare information

Kaisa Tiusanen, konsultativ tjänsteman, justitieministeriet, +358 2951 50169, kaisa.tiusanen(at)om.fi