Hoppa till innehåll

Grupptalan: bättre rättigheter för konsumenter

Europeiska unionen vill trygga konsumenternas rättigheter och förbättra iakttagandet av konsumentskyddslagstiftningen inom hela unionen. 

Som ordförandeland leder Finland förhandlingarna om direktivet om grupptalan. Grupptalan ett nytt europeiskt rättsmedel som syftar till att stärka konsumenternas rättigheter. Genom grupptalan ska ett behörigt organ kunna söka gottgörelse på uppdrag av en grupp av konsumenter som lidit skada utan att de berörda konsumenterna är parter i förfarandet.

Konsumenters intressen ska drivas av en förerätade

Syftet med direktivet om grupptalan är att främja tillgodoseendet av konsumenternas rättigheter. Målet är att stärka konsumenternas möjligheter att få gottgörelse för sina förluster om en näringsidkare har brutit mot den lagstiftning som skyddar konsumentens rättigheter.

I praktiken ska till exempel en konsumentorganisation på vissa villkor kunna väcka talan för en grupp av konsumenter så att enskilda konsumenter inte behöver agera var för sig själv i sitt eget ärende.

En konsumentorganisation eller någon annan så kallad godkänd enhet ska i sådana ärenden där en näringsidkare har brutit mot lagen utöver att väcka talan om förbudsföreläggande vilket är möjligt redan nu även kunna ansöka till exempel om gottgörelse för felaktig produkt eller ersättning av produkten med en ny eller reparation av produkten. Det behöriga organet ska kunna företräda konsumenterna vid domstol eller hos myndigheter som bevakar konsumenternas intressen. Denna slags kollektiv verksamhet stärker konsumenternas rättigheter speciellt i sådana situationer där samma produkt eller tjänst har orsakat skada för en stor grupp av konsumenter.

För närvarande finns det en stor variation i möjligheterna att väcka grupptalan eller använda andra kollektiva rättsmedel i olika EU-länder.  I vissa länder finns denna möjlighet inte alls.

Direktivet innehåller också bestämmelser som syftar till att hindra ogrundade och omotiverade rättegångar.

Målet är att stärka konsumenternas ställning och den inre marknadens funktion

Direktivet om grupptalan är ett led i kommissionens projekt ”En ny giv för konsumenterna”. Projektet syftar till att se till att alla konsumenter i EU kan dra full nytta av sina rättigheter enligt EU:s lagstiftning. Kommissionen lade fram sitt förslag till direktiv om grupptalan den 11 april 2018.

Meddelande från kommissionen till europaparlamentet, rådet och europeiska ekonomiska och sociala kommittén: En ny giv för konsumenterna 11.4.2018

Ytterligare information

Maarit Leppänen, lagstiftningsråd, justitieministeriet, +358 2951 50276, maarit.leppanen(at)om.fi