Hoppa till innehåll

Hållbar finansiering: hållbarhetsklassificering i investeringsprocessen

EU skapar ett enhetligt klassificeringssystem för fastställande av om en investering är hållbar ur miljöperspektiv. Enhetliga kriterier underlättar ansvarsfullt investerande, eftersom investerarna i fortsättningen har bättre möjlighet att få information om olika investeringsprodukters hållbarhet och bättre kan jämföra dem. För närvarande använder olika tjänsteleverantörer olika metoder för fastställandet av investeringsprodukters hållbarhet. Därför har särskilt småinvesterare och små institutionella investerare svårt att själva bedöma hållbarheten hos investeringsobjekten.

Införandet av klassificeringssystemet börjar med att uppställa klimatmål och andra miljömål. Avsikten är att senare utvidga klassificeringssystemet, så att det omfattar såväl de sociala målen för affärsverksamhet som god förvaltningssed.

Som mål att styra kapital till hållbarare investeringar

I Europa måste det årliga investeringsgapet på minst 180 miljarder euro åtgärdas, så att EU uppnår sina klimat- och energimål senast 2030. Syftet med Europeiska kommissionens förslag är att styra mer privat kapital till hållbarare investeringar på kapitalmarknaden. För att kapital i högre grad ska styras till investeringsobjekt av detta slag, måste investerarna kunna bedöma hur ansvarsfulla objekten är.

Medlemsländerna nådde politiskt samförstånd i fråga om klassificeringssystemet i september 2019. Finland genomförde därefter i egenskap av ordförande en trepartsdialog med Europaparlamentet och Europeiska kommissionen. Parterna nådde samförstånd om reformen i december.

En del av en större helhet av hållbar finansiering

Klassificeringssystemet är en del av Europeiska kommissionens handlingsplan om främjande av finansiering av hållbar tillväxt. Kommissionen har lagt fram tre förslag till förordningar, av vilka ett gäller klassificeringssystemet. Ett annat förslag gäller krav på informationslämnande för finansiella intermediärer och ett tredje administration av referensvärden för hållbara investeringsobjekt.

Kommissionens webbsida om hållbar finansiering (på engelska)

Kommissionens pressmeddelande om hållbar finansiering (24.5.2018)

Mer information fås av

Marianna Uotinen, specialsakkunnig, tfn +32 473 523 119, marianna.uotinen(snabel-a)formin.fi