Hoppa till innehåll

Innovativ teknik som främjar klimatneutralitet ger verktyg för att genomföra klimatmålen

Innovativ teknik som främjar klimatneutralitet är lösningar med hjälp av vilka man kan uppnå de klimat- och energipolitiska målen. Att snabbt ta i bruk mer sådan teknik är nödvändigt såväl i Europa som globalt för att de allt mer ambitiösa klimatmålen ska uppnås.

Sådan teknik tas upp bland annat i de nationella energi- och klimatplanerna (NECP) och i EU:s långsiktiga strategi fram till 2050 (LTS), som är diskussionsämnen i EU under Finlands ordförandeskap.

Ny teknik kommer att öka Europas konkurrenskraft 

Innovativ teknik som främjar klimatneutralitet är viktiga exportprodukter för Europa. Teknik som främjar klimatneutralitet gör inte bara att man kan nå klimat- och energimålen, utan den gör det samtidigt möjligt att utveckla konkurrenskraften och få till stånd ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen.

Lösningar på vägen mot ett konkurrenskraftigt och klimatneutralt Europa diskuterades vid det informella mötet mellan konkurrenskraftsministrarna i Helsingfors den 5 juli 2019, och frågan tas också upp vid energirådets möte i Bryssel den 24 september 2019.

Möte om SET-planen för energiteknik i Finland i november

Forsknings- och innovationssamarbetet kring energiteknik i Europa har sedan 2007 samordnats utifrån en strategisk plan för energiteknik, som kallas SET-plan (The Strategic Energy Technology Plan). Inom ramen för detta samarbete har det bland annat satts upp mål och utarbetats handlingsplaner för utvecklandet av energiteknik. Under sitt ordförandeskap ordnar Finland en konferens om SET-planen den 13–15 november 2019 i Helsingfors.

Innovativ teknik som främjar klimatneutralitet anknyter till flera av EU:s aktuella finansieringsinstrument. Från och med 2020 kommer Innovationsfonden att finansiera genomförandet i Europa av betydande lösningar där ny teknik utnyttjas. Horisont Europa finansierar forskning om bland annat teknik som främjar klimatneutralitet i Europa under 2021–2027.

Mer information på webben

Samtliga medlemsländers utkast till nationella energi- och klimatplaner på kommissionens webbplats (på engelska)

EU:s långsiktiga strategi (på engelska)

SET-planen (på engelska)

Innovationsfonden (på engelska)

Horisont Europa (på engelska)

Ytterligare upplysningar

Miika Tommila, energiattaché, Finlands ständiga representation vid EU, tfn +32 470 914 281 [email protected]

Sanna Ek-Husson, energiattaché, Finlands ständiga representation vid EU, tfn +32 470 206 178, [email protected]

Juhani Tirkkonen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 2140, [email protected]

Juho Korteniemi, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 505 670 715, [email protected]

Timo Ritonummi, industriråd, tfn +358 505