Hoppa till innehåll

En fungerande inre marknad förbättrar den europeiska industrins konkurrenskraft

Vid mötena i konkurrenskraftsrådet under Finlands EU-ordförandeskap diskuteras kopplingarna mellan industripolitiken och politiken för den inre marknaden samt övergången till en klimatneutral ekonomi. Konkurrenskraftsrådet behandlar EU:s nya strategiska agenda för 2019–2024, som Europeiska rådet enades om i juni 2019, samt de strategiska riktlinjer i fråga om tillväxt, jobb och konkurrenskraft som ingår i programmet för Finlands EU-ordförandeskap. Prioriteringar i EU:s strategiska agenda är bland annat att stärka EU:s ekonomiska bas, att skydda medborgarna och att bygga ett klimatneutralt, rättvist och socialt Europa.

En fungerande inre marknad i EU är en förutsättning för de europeiska företagens konkurrenskraft. Den inre marknaden ger EU större tyngd vid handelsförhandlingar och gör EU till ett attraktivt område för investeringar. Politiken för den inre marknaden och industripolitiken bör möjliggöra hållbar tillväxt, förändringar i omvärlden och välfärd för medborgarna. En fungerande inre marknad förutsätter att det finns kunnig arbetskraft och att arbetslivets omvandling och den sociala dimensionen beaktas. En fungerande inre marknad gör det lättare att beakta de sociala konsekvenserna av ekonomiska och tekniska förändringar.

Den inre marknaden bör utvecklas som en helhet

Ett mål för diskussionerna under ordförandeskapet är att kopplingarna mellan industripolitiken, politiken för den inre marknaden, digitaliseringen och handelspolitiken ska identifieras allt bättre och att de ska behandlas som en helhet. Framtida möjligheter och utmaningar bör förutses och rätt politikåtgärder vidtas i fråga om dessa. Därför bör man för EU skapa en framtidsinriktad strategi som förenar olika politikområden och som främjar hållbar tillväxt och konkurrenskraft.

I synnerhet tjänstemarknaden förändras snabbt på grund av bland annat digitaliseringen, tjänstefieringen inom industrin samt nya innovationer. Regleringen bör vara av allmän karaktär, så att den kan anpassas till den tekniska utvecklingen. Både i medlemsländerna och på EU-nivå bör det fästas allt större vikt vid att genomförandet och verkställigheten av lagstiftningen om den inre marknaden är enhetlig, effektiv och transparent. På detta sätt har man faktisk möjlighet att få till stånd en inre marknad som täcker hela EU i synnerhet i fråga om tjänster. En fungerande marknad hjälper europeiska företag att utvecklas och att konkurrera framgångsrikt på den globala marknaden. Konkurrens gynnar europeiska konsumenter och kundföretag, eftersom den gör att det erbjuds fler alternativ, prisnivån hålls nere och högklassiga och innovativa produkter och tjänster skapas.

Innovationer och ny teknik stärker konkurrenskraften

Utveckling av innovationer och teknik som främjar klimatneutralitet är en förutsättning för den europeiska industrins framtida konkurrenskraft. I synnerhet möjliggör utveckling och snabbt ibruktagande av ny teknik en ledande position för europeiska företag i ekonomins värdekedjor.

För att man ska kunna främja nya innovationer och nya affärsmöjligheter bör man i EU stärka internationell spetskompetens, utbildning, forskning och produktutveckling samt skapande av nya nätverk för att förena olika slags kompetens. I modern industripolitik är det viktigt att beakta beröringspunkterna med andra politikområden, i synnerhet miljö- energi- och klimatpolitiken, samt med bioekonomi och cirkulär ekonomi. Dessutom bör EU ta vara på de möjligheter som digitalisering och artificiell intelligens innebär.

Den 26–27 september 2019 diskuterar konkurrenskraftsministrarna i konkurrenskraftsrådet hur politiken för den inre marknaden och industripolitiken tillsammans med forskning kan främja hållbar tillväxt och konkurrenskraft i Europa.

Vid konkurrenskraftsrådets möte den 28–29 november fortsätter ministrarna den diskussion om den inre marknaden, industripolitiken och den digitala ekonomin som inleds vid rådets möte i september. 

Ytterligare information

Isabella Paju, specialsakkunnig, [email protected], tfn + 358 295 047 015

Maija Heikkilä, sakkunnig, [email protected], tfn +358 295 047 003