Hoppa till innehåll

EU:s långsiktiga klimatstrategi för 2050

Enligt Parisavtalet ska parterna upprätta en långsiktig klimatplan som ska överlämnas till FN senast 2020. EU är i färd med att utarbeta sin plan. I november 2018 gav kommissionen meddelandet A Clean Planet for All, som handlar om klimatplanen.

I meddelandet lägger kommissionen fram sin vision om hur klimatneutralitet kan nås inom EU före 2050. Det är viktigt att satsa på tekniska lösningar, att engagera medborgarna och att ta hjälp av industripolitik, finansiering och forskning. En förutsättning för att det ska lyckas är att klimatåtgärderna riktas rättvist i samhället.

Finland eftersträvar samsyn om klimatstrategin

Centrala frågor som lyfts fram under Finlands EU-ordförandeskap är EU:s mål på lång sikt, centrala metoder för att nå dem, andra element i klimatstrategin och eventuella specialvillkor.

Finland strävar efter att driva på behandlingen av strategin så att Europeiska rådet senast i oktober eller december 2019 ska kunna nå samsyn om en så ambitiös utsläppsminskningsstrategi för EU som möjligt.

EU bör också i fortsättningen leda klimatpolitiken

EU:s mål på lång sikt bör se till att det är möjligt att begränsa den globala medeltemperaturhöjningen till 1,5 grader. I sin vision konstaterar kommissionen att EU bör vara bland de första som senast 2050 blir klimatneutrala för att EU ska bidra med sin insats och visa globalt klimatledarskap. Klimatneutralitet innebär att samhället enbart producerar så mycket utsläpp som det kan binda koldioxid ur atmosfären.

Det är viktigt att Europeiska rådet når överenskommelse om det ambitiösa målet så snabbt som möjligt. Enligt kommissionens bakgrundsrapport gagnar klimatneutralitet den europeiska samhällsekonomin som helhet. Det förutsätter dock att investeringar omriktas och att det satsas på nya investeringar inom alla samhällssektorer. 

Den gemensamma visionen styr de beslut som ska fattas det kommande årtiondet

En enhetlig och klar långsiktig vision skapar funktionssäkerhet, hjälper till att rikta investeringar på ett klimatsäkert sätt och underlättar de beslut som under de närmaste åren bör fattas om hur de ekonomiska strukturerna ska läggas om. Utsläppsminskningarna bör påskyndas betydligt redan de kommande åren för att de långsiktiga målen ska kunna nås på ett kostnadseffektivt sätt. Enligt den mellanstatliga panelen för klimatförändringar IPCC har vi ca 10–12 år på oss att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

En ren jord åt alla En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi
Kommissionens pressmeddelande om klimatstrategin (28.11.2018)
Europeiska rådets slutsatser (20.6.2019)

Mer information

Laura Aho, specialsakkunnig, tfn +32 470 204 035, fornamn.efternamn(at)formin.fi
Marjo Nummelin, konsultativ tjänsteman, tfn +358 295 250 227, fornamn.efternamn(at)ym.fi
Johanna Kentala-Lehtonen, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn +358 295 160 960, fornamn.efternamn(at)vnk.fi