Hoppa till innehåll

EU:s militära och civila krishantering

Krishantering är en viktig del av Europeiska unionens gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP). Sedan 2003 har EU genomfört över 30 militära och civila krishanteringsinsatser. Med verksamheten har man stött en stabilisering av läget i konfliktdrabbade områden i huvudsak i Europa, det sydöstra närområdet och Afrika.

Under sitt ordförandeskap stöder Finland en utveckling av EU:s krishantering. I november 2018 godkändes ramverket för EU:s civila krishantering dvs. ett avtal som allmänt anses vara det mest betydande steget på åratal i utvecklingen av EU:s civila krishantering. I det förbinder sig medlemsländerna och EU-institutionerna att utveckla i synnerhet resurser, snabba insatser och samarbetet mellan EU-aktörer. Finland är ett av de medlemsländer som mest bidragit till att ett avtal ska ingås och vi fortsätter att främja genomförandet av avtalet under ordförandeskapet.

Under sitt ordförandeskap är Finland ordförande för Athena-kommittén, som ansvarar för de gemensamma kostnaderna för EU:s militära insatser, och vi driver kommitténs agenda. Under hösten fattar man bland annat beslut om budgeten för EU:s militära insatser för 2020.

Dessutom stöder Finland EU:s höga representant i fråga om att utveckla den ledningsstab för EU:s militära utbildningsinsatser (Military Planning and Conduct Capability, MPCC) som inrättades 2017. Tanken är att vidareutveckla ledningsstaben så att den ska kunna ta ansvar för planeringen och ledningen av småskaliga verkställande operationer 2020.

EU:s krishanteringsinsatser

För närvarande har EU sex militära insatser på gång. Av dem är tre så kallade utbildningsinsatser som genomförs i Mali, Somalia och Centralafrikanska republiken. Tre är verkställande insatser, varav EUNAVFOR Atalanta genomförs utanför Somalias kust, EUNAVFOR MED Sophia i Medelhavsområdet och EUFOR Althea i Bosnien-Hercegovina.

EU har för närvarande tio civila krishanteringsinsatser. EU:s civila krishanteringsinsatser är verksamma i krisområden och i sådana områden där samhällets mest centrala funktioner är i behov av förstärkning utifrån. Viktiga sektorer inom civil krishantering är bland annat polisverksamheten, rättsväsendet, gränsbevakningen, utvecklingen av tullverket och fångvårdsväsendet.

För närvarande deltar Finland i tre av EU:s militära insatser. Dessa är EUTM Somalia, EUTM Mali och EUNAVFOR MED Sophia. Från Finland åker varje år cirka 50 personer till EU:s civila krishanteringsinsatser. Dessutom sänder Finland varje år observatörer till EU:s valobservationsinsatser.

Uppdrag och insatser på webbplatsen för Europeiska utrikestjänsten (på engelska)
Europeiska unionens råds pressmeddelande 19.11.2018: Den civila gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken: EU stärker sin förmåga att agera

Ytterligare information

Militär krishantering: Heli Lehto, ansvarig tjänsteman, enheten för säkerhetspolitik och krishantering, utrikesministeriet, tfn +358 295 350 165, heli.lehto(at)formin.fi
Civil krishantering: Pekka Marttila, ansvarig tjänsteman, enheten för säkerhetspolitik och krishantering, utrikesministeriet, tfn +358 295 350 233, pekka.marttila(at)formin.fi